Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice

 1. Poskytovatelem“ se rozumí Mgr. Martin Kolář, IČ 06364004, se sídlem Masarykova 241/33, 286 01 Čáslav.
 2. E-shopem“ se rozumí internetový obchod provozovaný na internetových stránkách www.zvladnuto.store
 3. Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Poskytovatelem prostřednictvím E-shopu.
 4. Zákazníkem-spotřebitelem“ se rozumí Zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Firemním zákazníkem“ se rozumí Zákazník, který není Zákazníkem-spotřebitelem. Zákazník je Firemním zákazníkem tehdy, pokud zaškrtne políčko „Nakupuji na firmu“ a vyplní své IČ v objednávce.
 6. Smlouvou“ se rozumí smlouva uzavíraná distančním způsobem prostřednictvím E-shopu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
 7. Kurzem“ se rozumí kurz, školení nebo jiná vzdělávací akce pořádaná Poskytovatelem.
 8. Off-line kurzem“ se rozumí Kurz, na kterém jsou fyzicky přítomni Poskytovatel (nebo lektor/vyučující s Poskytovatelem spolupracující) a Zákazník.
 9. On-line kurzem“ se rozumí Kurz pořádaný prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (např. videokonference).
 10. Samovýukovým kurzem“ se rozumí digitální obsah vytvořený Poskytovatelem a zahrnující zejména interaktivní výukové rozhraní určené k samostudiu.

II. Působnost těchto podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele umožnit Zákazníkovi účast na Kurzu nebo zpřístupnit Zákazníkovi Samovýukový kurz a závazek Zákazníka zaplatit za to Poskytovateli cenu.
 2. Předmět plnění ze strany Poskytovatele je konkretizován u popisu každého Kurzu nebo Samovýukového kurzu.

IV. Způsob uzavření Smlouvy

 1. K uzavření Smlouvy dojde tak, že Zákazník v E-shopu klikne na tlačítko „objednat“ a současně Poskytovatel zašle Zákazníkovi e-mail potvrzující objednávku.
 2. Uzavřením Smlouvy vznikají vzájemné závazky Poskytovatele a Zákazníka podle Smlouvy.
 3. Smlouva je jednoznačně identifikována číslem objednávky/Smlouvy.

V. Úhrada ceny za služby

 1. Zákazník (tedy i Zákazník-spotřebitel) je povinen vždy uhradit cenu za služby dle Smlouvy předtím, než Poskytovatel poskytne služby dle Smlouvy, jinak není Poskytovatel povinen plnit dle Smlouvy.
 2. Pokud Firemní zákazník neuhradí cenu za služby dle Smlouvy, jejímž předmětem je umožnění účasti Firemního zákazníka na Kurzu, ve lhůtě určené v objednávce/Smlouvě, není Poskytovatel povinen plnit dle Smlouvy, ale Firemní zákazník je povinen Poskytovateli uhradit smluvní pokutu ve výši ceny Kurzu.
 3. Veškeré informace o ceně služby jsou vždy uvedeny v konkrétní objednávce/Smlouvě.
 4. Zákazník hradí cenu za služby na bankovní účet Poskytovatele, nebo platební kartou.
 5. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové. V případě potíží s platbami je možné kontaktovat společnost následujícími způsoby:

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník-spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 2. Zákazník-spotřebitel však není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Poskytovatel s výslovným souhlasem Zákazníka-spotřebitele zcela splní svůj závazek ze Smlouvy, tedy umožní Zákazníkovi-spotřebiteli účast na Kurzu nebo mu zpřístupní Samovýukový kurz dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy. Výslovným souhlasem Zákazníka-spotřebitele se rozumí zaškrtnutí políčka „výslovně souhlasím s poskytnutím objednaných služeb dříve než 14 dní od uzavření smlouvy“.
 3. Zákazník-spotřebitel musí od Smlouvy odstoupit tak, aby bylo zcela jednoznačně patrné, kdo a od jaké Smlouvy, resp. od jakých jejích částí odstupuje. Odstoupení lze zaslat v listinné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu sídla Poskytovatele, nebo e-mailem na info@zvladnuto.com. Zákazník-spotřebitel může využít vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je přílohou těchto všeobecných obchodník podmínek.
 4. Odstoupí-li Zákazník-spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Zákazníkovi-spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník-spotřebitel souhlasil a pokud tím nevzniknou Zákazníkovi-spotřebiteli další náklady.
 5. Odstoupí-li Zákazník-spotřebitel od Smlouvy a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Zákazníka-spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník-spotřebitel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zákazník-spotřebitel Poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.
 6. Odstoupí-li Zákazník-spotřebitel od Smlouvy a Poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti Zákazníka-spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Zákazník-spotřebitel Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Zákazník-spotřebitel Poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění. Ustanovení tohoto odstavce se vztahuje zejm. na případy podle odst. VI.3 těchto všeobecných obchodních podmínek.
 7. Ujednání tohoto článku se nevztahují na Firemní zákazníky.

VII. Ostatní spotřebitelské informace

 1. Poskytovatel tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, Zákazníky-spotřebitele, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.
 2. Tím není dotčeno právo uplatňovat nároky u soudů.

VIII. Práva z vadného plnění a další ujednání

 1. Kurzy se konají vždy v termínu, který je uveden ve Smlouvě/objednávce, ledaže je mezi Zákazníkem a Poskytovatelem dohodnuto jinak.
 2. Pokud se Zákazník nedostaví na Kurz nebo jeho část, nemá nárok na vrácení ceny Kurzu a nemá nárok ani na poskytnutí náhradního Kurzu nebo jeho části.
 3. V případě, že se na Kurz nebo jeho část nedostaví Poskytovatel, resp. lektor spolupracující s Poskytovatelem, má Zákazník právo na náhradní Kurz nebo jeho část zdarma, nebo na vrácení ceny Kurzu nebo jeho části.
 4. Pokud nebude možné konat Off-line kurz z objektivních důvodů (zejm. restrikce ze strany orgánů veřejné moci), má Zákazník práva zúčastnit se náhradního On-line kurzu nebo Off-line kurzu v náhradním termínu.
 5. Informace sdělované Poskytovatelem na Kurzech nebo v Samovýukových kurzech nemohou být v žádném případě požadovány za rady v záležitosti vědění nebo dovednosti.
 6. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za to, jakým způsobem Zákazník použije informace získané na Kurzu nebo v Samovýukovém kurzu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za to, jakých studijních výsledků dosáhne Zákazník po absolvování Kurzu nebo Samovýukového kurzu nebo zda Zákazník bude přijat na vybranou střední, vyšší odbornou nebo vysokou školu.
 7. Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku na služby vyplývající z uzavřené Smlouvy na třetí osobu bez souhlasu Poskytovatele.

IX. Zákaz konkurence

 1. Zákazník nesmí bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele v obchodních záležitostech, zejména týkajících se aktuálně poskytované služby, kontaktovat přímo lektora.
 2. Při kontaktu mezi Zákazníkem a lektorem Poskytovatele s ním nesmí zákazník projednávat záležitosti týkající se finančních a obchodních podmínek služby a je povinen neodkladně informovat Poskytovatele o jakémkoliv novém sjednaném ujednání s lektorem.
 3. Zákazník nesmí bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele vstupovat do jakýchkoliv obchodních či obdobných právních vztahů s lektorem Poskytovatele, se kterým přišel do styku v souvislosti s plněním Smlouvy, činit sám či prostřednictvím třetích osob u lektora poptávky služeb či využívat nabídky lektora zahrnující služby nezávislého a neformálního vzdělávání, kontaktovat lektora Poskytovatele, popř. předávat kontaktní údaje lektora Poskytovatele třetím osobám, to vše po dobu účinnosti Smlouvy uzavřené s poskytovatelem a po dobu 12 měsíců od ukončení této Smlouvy. Zákazník není dále oprávněn činit jakékoliv kroky, které by vedly k přímému či nepřímému porušení tohoto odstavce z jeho strany či ze strany jiné třetí osoby. Zákaz dle tohoto odstavce se nevztahuje na toho lektora Poskytovatele, který zákazníkovi již před zahájením spolupráce s poskytovatelem prokazatelně poskytl službu shodnou s předmětem podnikání Poskytovatele.
 4. Zákazník je povinen vyvarovat se vůči Poskytovateli všech dalších případných forem nekalé soutěže a jakéhokoliv jednání, které by bylo na újmu Poskytovatele.
 5. V případě, že Zákazník některou povinnost uvedenou v tomto článku všeobecných obchodních podmínek poruší, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu v maximální výši až 200 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, a to i opakovaně. Poskytovatelem Zákazníkovi vyúčtovaná smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení jejího vyúčtování, přičemž tato pokuta se nezapočítává na náhradu způsobené škody.

X. Závěrečná ujednání

 1. Smluvní vztahy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem se řídí v první řadě Smlouvou, v otázkách Smlouvou neupravených těmito všeobecnými obchodními podmínkami a v otázkách neupravených Smlouvu ani těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí uvedené smluvní vztahy právními předpisy.
 2. V případě rozporu Smlouvy s těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo dispozitivním ustanovením právního předpisu, má aplikační přednost Smlouva. V případě rozporu těchto všeobecných obchodním podmínek s dispozitivním ustanovením právního předpisu, mají aplikační přednost tyto všeobecné obchodní podmínky.
 3. V případě, že se kterékoli ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
 4. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že obsah těchto všeobecných obchodních podmínek, je mu znám a že s těmito souhlasí.
 5. Znění všeobecných obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek. Aktuální znění platných a účinných všeobecných obchodních podmínek pro zákazníka jsou k dispozici na webových stránkách Poskytovatele. Jakékoliv změny či doplnění těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají účinnosti k datu vydání aktuálních všeobecných obchodních podmínek a jejich zveřejnění na webových stránkách poskytovatele.
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. 9. 2021.

Odkaz na formuláře pro odstoupení od smlouvy