انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها)


ساعت جیبی آونگی / غول پیکر - The Minories by بیضی قهوه ای تحت مجوز است CC BY 2.0

انواع نوسان ساز هارمونیک: بینش ها و حقایق جامع

نوسان ساز هارمونیک ساده یکی از انواع نوسان ساز هارمونیک است. حرکت تناوبی عقب و جلو از موقعیت تعادل به عنوان حرکت هارمونیک ساده نیز شناخته می شود.

حرکتی که یک سیستم در نوسانگر هارمونیک ساده تجربه می کند، تناوبی است. به عنوان مثال، آونگی را در نظر می گیریم که از وضعیت تعادل معلق است، قبل از اینکه استراحت کند، به جلو و عقب حرکت می کند. حرکت جلو و عقب با کاهش دامنه کاهش می یابد.

در این نوع حرکت هارمونیک ساده، نیروی بازگرداننده است و قدر که بدن چقدر حرکت را تجربه می کند، زمانی که از موقعیت تعادل خود جایگزین شود، با یکدیگر متناسب است. نیروی بازگرداننده ای که بر جسم وارد می شود، صرفاً نیرویی است که برای متوقف کردن ارتعاش استفاده می شود.

مثال هایی برای درک بهتر نوسانگرهای هارمونیک ساده

آونگ نوسانی: آونگ جرمی است که از یک تکیه گاه ثابت و صلب معلق است. هنگامی که فشار داده می شود، سیستم یک ارتعاش را به عقب و جلو از موقعیت تعادل خود تجربه می کند. این نوسان تناوبی است و با حرکت هارمونیک ساده انجام می شود.

هنگامی که یک نیروی بازگردان بر روی نوسانات وارد می شود، با کاهش دامنه کاهش می یابد انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) و متوقف می شود. این نوسان به هارمونیک ساده معروف است حرکت - جنبش.

انواع نوسان ساز هارمونیک

ساعت جیبی آونگی / غول پیکر - The Minories by بیضی قهوه ای تحت مجوز است CC BY 2.0

دیگر مثالی از هارمونیک ساده حرکت تاب پارکی است که در پارک ها متوجه آن می شویم. این نوسانات در حالت استراحت باقی می‌مانند تا زمانی که بر روی آن‌ها اعمال را وادار به شروع حرکت کنند. وقتی شخصی روی آن می نشیند و شروع به تاب خوردن می کند، حرکت را شروع می کند.

تاب ها، هنگامی که یک فشار جزئی به آن ها داده می شود، از موقعیت تعادل خود خارج می شوند و به جلو و عقب حرکت می کنند. این حرکت تناوبی است و نوسانات هارمونیک ساده نیز رخ می دهد.

"تاب و چرخش" by نیم باران تحت مجوز است CC BY-SA 2.0

نوسان ساز هارمونیک میرا شده

میرایی محدودیت ارتعاشات و نوسانات در یک سیستم تعادلی با اتلاف انرژی است. نوسانگرهای میرایی آنهایی هستند که در آنها ارتعاشات با گذشت زمان کاهش می یابد.

در یک مدار هارمونیک میرایی، نوسانات در یک دوره طولانی ادامه می‌یابد تا زمانی که یک نیروی بازگرداننده بر سیستم تعادل وارد نشود. این نیروی بازیابی یکی از دلایل زوال نوسان در طول زمان است.

نوسان سازهای هارمونیک میرایی با توجه به ضریب میرایی آن به سه نوع تقسیم می شوند. هنگامی که ضریب میرایی برابر با یک باشد، سیستم به میرایی بحرانی گفته می شود. هنگامی که ضریب میرایی بیش از یک باشد به آن میرایی بیش از حد یا میرایی زیاد می گویند. در صورتی که ضریب میرایی کمتر از یک باشد، گفته می‌شود که سیستم دارای میرایی کم است.

فرمول میرایی به قانون دوم نیوتن متصل است و بر اساس آن، فرمول برای هر نوسانگر هارمونیک میرایی به این صورت است.

C2 – 4mk = بیش از حد میرا شده

C2 - 4mk = به شدت میرایی شده است

C2 – 4mk = میرا نشده است

ضریب میرایی برای یک نوسان ساز هارمونیک میرایی این است که ارتعاشات در کوتاه ترین فاصله زمانی به صفر برمی گردند. سیستم تحت یک حرکت هارمونیک قرار می گیرد. هنگامی که یک نیروی بازگردان اعمال می شود، نوسانات در نهایت استراحت می کنند یا در بازه زمانی کمتری به موقعیت تعادل باز می گردند.

نوسان هارمونیک میرایی یکی از انواع نوسان ساز هارمونیک است. یک مثال عالی از نوسانات میرا، وزن معلق توسط فنر است. هنگامی که وزنه معلق می شود، از وضعیت تعادل به جلو و عقب جابجا می شود و در نهایت استراحت می کند.

نوسانات هارمونیک دلیل عملکرد برخی سیستم ها با حرکات عقب و جلو مناسب است. ما اغلب تمایل داریم به رویدادهای روزانه توجه نکنیم، اما نوسانات هارمونیک را در آنها می بینیم.

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی مشابه نوسان سازهای معمولی است. نوسان ساز هارمونیک کوانتومی به طور کلی با مکانیک کوانتومی سروکار دارد. پیکربندی داخلی یک نوسان ساز هارمونیک کوانتومی با نوسان ساز هارمونیک کلاسیک متفاوت است.

از آنجایی که تفاوت داخلی برای هر دو نوسان ساز هارمونیک کوانتومی و نوسان ساز هارمونیک کلاسیک وجود دارد، تغییراتی در عملکرد هر سیستمی که تحت هر یک از این نوسانگرها قرار می گیرد، وجود خواهد داشت.

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی ارتعاشات را در سیستم های سطح میکرو مدل می کند. به عنوان مثال، در اپتیک کوانتومی نمایش رفتار ارتعاشات در مولکول ها یا سطوح مولکولی، بسته های موج با نوسانگرهای هارمونیک کوانتومی امکان پذیر است.

در این نوسانگر هارمونیک کوانتومی انرژی گفته می شود که سطح به طور مساوی بدون پیوسته بودن فاصله دارد.

تفاوت در نوسانگر هارمونیک کوانتومی

حرکت در نوسانگر هارمونیک کوانتومی مشابه حرکت در نوسانگرهای هارمونیک کلاسیک با کمی تفاوت است. نوسان یا ارتعاش در نوسانگر هارمونیک کوانتومی با استفاده از معادله شرودینگر بهتر توضیح داده شده است.

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی مشابه نوسان سازهای معمولی است. نوسان ساز هارمونیک کوانتومی به طور کلی با مکانیک کوانتومی سروکار دارد. پیکربندی داخلی یک نوسان ساز هارمونیک کوانتومی با نوسان ساز هارمونیک کلاسیک متفاوت است.

از آنجایی که تفاوت داخلی برای هر دو نوسان ساز هارمونیک کوانتومی و نوسان ساز هارمونیک کلاسیک وجود دارد، تغییراتی در عملکرد هر سیستمی که تحت هر یک از این نوسانگرها قرار می گیرد، وجود خواهد داشت.

نوسان ساز هارمونیک کوانتومی ارتعاشات را در سیستم های سطح میکرو مدل می کند. به عنوان مثال، در اپتیک کوانتومی نمایش رفتار ارتعاشات در مولکول ها یا سطوح مولکولی، بسته های موج با نوسانگرهای هارمونیک کوانتومی امکان پذیر است.

در این نوسانگر هارمونیک کوانتومی گفته می‌شود که سطح انرژی به طور مساوی بدون پیوسته بودن فاصله دارد.

حرکت در نوسانگر هارمونیک کوانتومی مشابه حرکت در نوسانگرهای هارمونیک کلاسیک با کمی تفاوت است. نوسان یا ارتعاش در نوسانگر هارمونیک کوانتومی با استفاده از معادله شرودینگر بهتر توضیح داده شده است.

پرسش و پاسخهای متداول

کاربرد نوسانگرهای هارمونیک چیست؟

نوسانگرهای هارمونیک در یک سیستم برای فروپاشی نوسانات در یک سیستم استفاده می شود.

نوسانگرهای هارمونیک در یک سیستم تناوبی هستند و با کاهش دامنه کاهش می یابد. حرکت عقب و جلو در یک سیستم برای مدت طولانی ادامه دارد تا زمانی که نیروی بازگردانی به سیستم وارد شود.

چرا از نوسانگر هارمونیک استفاده می کنیم؟

از یک نوسان ساز هارمونیک استفاده می شود تا سیستم در یک دهانه مختصر به موقعیت تعادل برسد.

هنگامی که سیستم در حال حرکت است، با وارد شدن نیرویی از کار می افتد و آن نیرو به عنوان نیروی بازگردان شناخته می شود. نوسانات در سیستم با کاهش دامنه به حالت سکون یا وضعیت تعادل خواهند رسید.

تفاوت بین حرکت هارمونیک ساده و نوسانات را ذکر کنید؟

حرکت هارمونیک ساده دوره است، اما نوسانات متفاوت است.

در حرکت هارمونیک ساده، نیروی بازگردانی که بر سیستم وارد می شود ذکر نشده است. در نوسانات، نیرویی که به فروپاشی نوسانات کمک می کند، به طور کلی ذکر نشده است.

حرکت هارمونیک چگونه توضیح داده می شود؟

حرکت هارمونیک یک حرکت تناوبی است و با استفاده از موج سینوسی توضیح داده می شود.

نوسانات یک سیستم ارتعاشی با کاهش دامنه کاهش می یابد. نوسانات دستخوش تغییراتی می شوند، یعنی با نیروی بازگرداننده یا نیروی منفی مواجه می شوند. این نیرو برخلاف حرکتی که سیستم در آن عمل می کند عمل می کند.

از این رو، نیروی بازیابی و جابجایی یک جسم نوسانی از موقعیت تعادل متناسب است. یکی از انواع نوسان ساز هارمونیک که نوسان ساز هارمونیک میرایی است و با استفاده از قانون دوم نیوتن توضیح داده شده است.

نوسانگر الکتریکی چیست؟

نوسانگر الکتریکی آنهایی است که سیگنالهای الکتریکی را در مداری که در آن ساخته شده است تولید می کند و این سیگنالها معمولاً موج سینوسی یا موج مربعی هستند.

یک مثال عالی از یک نوسان ساز الکتریکی حرکت هارمونیک است. این اسیلاتور الکتریکی جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می کند. شکل موج های پیوسته را بدون هیچ ورودی تولید می کند. حرکت هارمونیک ساده یکی از نمونه های عالی نوسانات هارمونیک است.

سلام. من Keerthana Srikumar هستم، در حال حاضر در حال پیگیری Ph.D. در فیزیک و رشته تخصصی من علوم نانو است. من لیسانس و فوق لیسانس خود را به ترتیب از کالج استلا ماریس و کالج لویولا به پایان رساندم. من علاقه شدیدی به کشف مهارت های تحقیقاتی خود دارم و همچنین توانایی توضیح موضوعات فیزیک را به روشی ساده تر دارم. جدای از دانشگاه، دوست دارم وقتم را صرف موسیقی و کتاب خواندن کنم. بیایید از طریق LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/keerthana-s-91560920a/ ارتباط برقرار کنیم

پستهای اخیر

روی یکی از فلزات مهمی است که رسانای الکتریسیته است. بیایید بررسی کنیم تا ببینیم آیا رسانای الکتریسیته است یا خیر. روی به دلیل وجود الکترون های متحرک الکتریسیته را هدایت می کند. .

در زبان انگلیسی، فعل "می" در زیر افعال کمکی معین قرار می گیرد. بیایید در اینجا بفهمیم که چگونه فعل "می" را می توان به صدای مفعول تبدیل کرد. فعل کمکی Modal.

report this ad

دربارهی ما

ما گروهی از متخصصان صنعت با تخصص های مختلف حوزه های آموزشی مانند علوم، مهندسی، ادبیات انگلیسی هستیم که یک راه حل آموزشی مبتنی بر دانش را ایجاد می کنیم.

report this ad

report this ad

نوسانگرهای قطبی

سامانه های نوسانی جفت شده: حالت های بهنجار، مختصات بهنجار، نوسانگرهای جفت شده ی ضعیف، رویکرد لاگرانژی حرکت در حضور نیروی پسار، حرکت در صفحه و مختصات قطبی. 6.

Largescale array of resonanttunnelingdiode terahertz

We proposed and fabried largescale arrays of resonant tunneling diode (RTD) oscillators for highoutputpower terahertz (THz) sources. The array element is composed of an RTD, a

باند تراهرتز: مرز متعاقب در ارتباطات بی سیم ایران ترجمه

فناوری SiGe برای طراحان ارائه دهنده ویژگی های قابل توجهی در خصوص عملکرد با توجه به کاربرد ترانزیستورهای دو قطبی دارای پیوند ناهمگن (HBTs) می باشد، همانند بهره بالا، نویز اندک، خطیت مناسب و توان

وبلاگ برق وابزار دقیق پاوه مطالب شاهد امینی

موتور چهار قطبی است. اما ما مبنا را بر این قرار داده ایم که موتور حال حاضر ما دارای پلاک بوده وقرار است مشخصات آنرا بدست آوریم. گزینه های روی پلاک را (مواردی که کاربردی تر هستند ) را توضیح می دهیم.

سیستم میكرو الكترومكانیكی فركانس رادیویی (MEMS RF)

این كار با استفاده از ولتاژ درایو nrz دو قطبی انجام می شود (شكل 2). برای جلوگیری از باردارشدن دی الكتریك و افزایش عمر مفید وسیله، بار دی الكتریك یك نیروی الكترواستاتیك بر میله وارد می كند.

لیزرهای تراهرتز و آمپلی فایرهای پهن باند کارآمد بر مبنای

با این وجود، نوسانگرهای الکترونیکی محدود به زمان گذار در مقایسه با لیزرهای نیمه هادی دو قطبی، فرکانس انتشار لیزرهای qc بیش از این محدود به باند گپ یا گاف نواری ماده نمی باشد، بلکه می

نوار بهداشتی خرید نواربهداشتی بالدار و مشبک قیمت عالی

فروش جدیدترین مدل نوار بهداشتی بالدار، تامپون و روزانه با قیمت مناسب و تخفیف ویژه در جشنواره. انواع نواربهداشتی ساده، مشبک و مسافرتی پنبه ریز، آلویز و ارسال رایگان پرداخت در محل ضمانت بازگشت کالا

: دیاپازون

دیاپازون عبارت از میله‌ای است که به شکل __u__ خمیده شده باشد. چون ((فرکانس)) ارتعاشات دیاپازون ثابت است و ارتعاشات آن نیز تقریبا خالص است، یعنی معمولا هماهنگی همراه صوت اصلی آن نمی‌باشد، لذا از مدتها پیش مورد استفاده

: دیاپازون danesh.roshd

دیاپازون با چراغ سه قطبی این نوع ارتعاشگر در رده نوسانگرهای مکانیکی جای می گیرد. مشخصات فیزیکی دیاپازون: جنس دیاپازون: دیاپازون ها معمولا دو شاخه ای هستند که از فلزات سخت (چگال) شکل گرفته

استانداردهای الکترونیکی Muayene

ایمنی برای همه کنترل های فنی که مورد نیاز است، بازرسی، چک های دوره ای نیز توسط این صنعت شده است ساخت به عنوان تمام بررسی خاص از شرکت ما کارکنان در ارتباط با tÜrcert یک راه حل سریع با در نظر گرفتن بهترین و قیمت مناسب به بررسی

مجله پژوهش فیزیک ایران

مجله معتبر نمایه شده در سیویلیکا مجله پژوهش فیزیک ایران تحت حمایت سیویلیکا می باشد و مقالات هر شماره آن پس از انتشار در پایگاه سیویلیکا نمایه سازی و منتشر می شود. مقالات این مجله در نظام رتبه بندی دانشگاهها و پژوهشگاهها

پایانامه های دانشگاه صنعتی شاهرود

علاوه بر این، اندازه‌گیری‌های اطلاعات برای نوسانگرهای هماهنگ وابسته به زمان (نوسانگرهای لگاریتم دوره‌ای) مورد بررسی قرار می‌گیرد. qc226: بررسی تک قطبی مغناطیسی در مکانیک کوانتومی (1393

دانشگاه تبریز

در واقع انگیزه ی اساسی در این زمینه برخاسته از این دیدگاه است که نوسانگرهای تغییر شکل یافته در سامانه های غیر خطی همان نقش نوسانگرهای معمولی ( تغییر شکل نیافته ) در مکانیک کوانتومی استاندارد

: دیاپازون

دیاپازون با چراغ سه قطبی دیاپازونی که به کمک بوبین دارای ارتعاشات پایداری شده انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) باشد دقیق و خوب است اما برای اینکه خوب کار کند لازم است که ارتعاشات دیاپازون از حدود صد در ثانیه تجاوز ننماید.

کریستال کوارتز اسیلاتور چیست؟ انواع و محاسبات نوسان ساز ها

نوسانگرهای کریستالی Colpitts. مدارهای نوسانگر کریستالی با استفاده از ترانزیستور دو قطبی یا انواع مختلف FETS ساخته شده اند. در تصویر بالا نوسانگر colpitts نشان داده شده است.

گزارش کار

آزمایش بررسی مدارهای rc ، rl و نوسانگرهای rlc . مختصری از تئوری آزمایش: ضمن طراحی آنها طوری است که بتوان پدیده های اثر القایی و ظرفیتی را در مدارهای ac و dc مشاهده کرد.

: دیاپازون danesh.roshd

دیاپازون با چراغ سه قطبی دیاپازونی که به کمک بوبین دارای ارتعاشات پایداری شده باشد دقیق و خوب است اما برای اینکه خوب کار کند لازم است که ارتعاشات دیاپازون از حدود صد در ثانیه تجاوز ننماید.

متمتیکا آموزش نرم افزار متمتیکا

نوسانگرهای هماهنگ جفت شده Mathematica برنامه ای که براتون نوشتم مربوط هستش به شبیه سازی حرکت دو جسم که با فنر به هم متصل شدن

فهرست کتاب های منتشر شده دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز

unique web site manager as a part of academic web tools program, developed by ali reza nemati, jazireh danesh, universws, has conference & magazine and other web managers for

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

شماره آزمون. فهرست مطالب. 25%. اول (آزمون اول) زبان عمومی و تخصصی: کل مطالب فیزیک پایه: مکانیک پایه، سینماتیک و دینامیک انتقالی،پرتابه ها،نيروي متغير، کار و انرژی، بقای انرژی، بقای اندازه حرکت، برخورد، مركز جرم (مرجع

گرانش کوانتومی

همچنین نتیجه می گیریم وقتی خمیدگی فضا زمان تغییر می کند خواص فیزیکی نوسانگرهای میدان نیز تغییر می کند. مثلاً فرض کنید یک نوسانگر معمولی ابتدا در حالت پایه خود باشد.

علوم آذر ۱۳۸۸

در عمل نوسانگرهای مغناطیسی را به این ترتیب می‌سازند که به جای میله‌های نیکلی ورقه‌های نازک نیکلی که رویه‌ای از یک ماده عایق الکتریکی دارند، بکار می‌برند. (مواد دارای دو قطبی‌های

علیرضا درودی

هدف اصلی این پایان نامه کاربرد روش اختلال هموتوپی تغییریافته در مورد معادله غیرخطی نوسانگرهای با توان کسری است. در این پژوهش ابتدا کلیاتی در مورد دستگاههای غیرخطی بیان میشود.

مقاله قطب خلاق فرهنگی؛ نگرشی نو در بازآفرینی فرهنگ مبنا

حمام قطبی تاریخ ثبت : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ چشم اندازهایی دراماتیک از هنر معماری تاریخ ثبت : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ چشم اندازهایی جادویی از بزرگترین دریاچه آب شیرین دنیا

mcl.isc.gov

پراش از ساختارهای دوره ای دو بعدی جدایی پذیر در مختصات قطبی_ مقاله شفاهی ویژگی‌های فازی حالت‌های همدوس فوتون‌افزوده برای نوسانگرهای غیرهارمونیک در یک محیط غیرخطی کر_ مقاله پوستری

نیستان سازنده نی هفت بند هفته سوم مرداد ۱۳۸۵

این نوع ارتعاشگر در رده نوسانگرهای از اینرو پایداری دیاپازون را به کمک چراغ سه قطبی عملی می‌نمایند و به این طریق می‌توان تا فرکانس یک هزار رسید، فایده دیگر این نو ع دیاپازون این است که

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ارتعاشات مولکولی در 59

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ارتعاشات مولکولی در 59 اسلاید ارتعاش مولکولی (به انگلیسی :Molecular vibrations) هنگامی رخ می‌دهد که اتم‌ها در یک مولکول در حرکت دوره ای باشند.

در عمل نوسانگرهای مغناطیسی را به این ترتیب می‌سازند که به جای میله‌های نیکلی ورقه‌های نازک نیکلی که رویه‌ای از کریستالهای دو شکستی می‌توانند منبع تولید نور قطبی از نور غیر قطبی باشند

انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها)

عنوان
البريد الإلكتروني

اسیلاتور کریستالی چیست و کاربرد آن کجاست

2022-8-13 استفاده از تقویت کننده و فیدبک فرم دقیقی از یک اسیلاتور الکترونیکی است که در ادامه در رابطه با آنها توضیح بیشتری خواهیم داد.یکی از مهم ترین کاربردهای کریستال ها در ساعت های دیجیتال نیز می باشد که تقریبا در تمام ساعت های

نحوه کارکرد اسیلاتور کریستالی دنیای صنعت برق

نحوه کارکرد اسیلاتور کریستالیخصوصیاتنحوه ی کارکرد داخلی اسیلاتوراستفاده در مدارات۱-اسیلاتور داخلی۲-خارجیطراحی و ساخت کریستال ها

ساده‌ترین گزینه اسیلاتور داخلی است و تا زمانی که ممکن است، از اسیلاتور داخلی استفاده کنید. در این حالت به هیچ قطعه خارجی نیاز نیست و به دلیل طراحی دقیق خیالتان از بابت فرکانس انتخاب شده راحت است. اطلاعات مربوط به کریستال ها در دیتاشیت هر میکروکنترلری موجود است. مهم‌ترین معایب اسیلاتور داخلی نبود دقت و پایداری است. فرکانس پایه‌ی آن به عناصر پسیوی که.

اسیلاتور کریستالی بانک مقالات مهندسی برق

2022-8-1 اسیلاتور کریستالی. یک اسیلاتور کریستالی مداری الکترونیکی است که از رزونانس مکانیکی یک کریستال در حال لرزش پیزوالکتریکی بهره می برد تا سیگنال الکتریکی با فرکانس بسیار دقیقی بوجود آورد. این

همه چیز درباره کریستال الکترونیک، نوسان ساز

در سال 1925، وستینگهاوس یک نوسان ساز یا اسیلاتور کریستالی را در ایستگاه اصلی خود KDKA نصب کرد، و تا سال 1926، کریستال‌های کوارتز برای کنترل فرکانس بسیاری از ایستگاه‌های پخش مورد استفاده قرار گرفتند و در میان اپراتورهای

معرفی مزایا و معایب اپیلاتور، ترفندهای استفاده

2021-6-28 در این مقاله از آچارباز پس از معرفی مزایا و معایب اپیلاتور، به معرفی نکاتی کاربردی برای استفاده از اپیلاتور میپردازیم، پس از مطالعه این مقاله شما با دیدی بازتر و دانشی کامل تر نسبت به این دستگاه دست به استفاده و یا عدم

خرید لوستر کریستالی (مزایا و معایب + نمونه کار

2022-8-30 استفاده از لوسترهای سقفی کریستالی برای محیط های بزرگ جلای خاصی و شکوه بسیاری به فضا می‌بخشد، اما برای محیط هایی که سقف های نسبتا کوتاهی دارند، استفاده از لوستر سقفی کریستالی و شاخه ای باعث کوچک تر نشان دادن محیط و شلوغ

معایب کریستالی

نحوه کارکرد، انواع و مزایا و معایب آن را بشناسید. 1# اسیلاتور کریستالی چیست؟ اسیلاتور کریستالی یک قطعه الکترونیکی است که از تشدید (رزونانس) مکانیکی یک کریستال در حال لرزش پیزوالکتریکی بهره می

ترید به روش اسکالپ چیست و چه کاربردی دارد بیدارز

بررسی مزایا، معایب و کاربرد اسکالپ تریدینگ نویسنده: فریبا خزائی تاریخ: ۰۱/۰۶/۰۹ ۱۶:۵۳ تعداد دیدگاه: ۰ اسیلاتور استوکاستیک: اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از یک اسیلاتور استوکاستیک

فرمول RSI چیست ؟ مفهوم و نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

2022-8-31 با استفاده از فرمول بالا، RSI‌ محاسبه شده و خط RSI در زیر نمودار قیمت کشیده می‌شود. هرگاه تعداد و سایز قیمت‌های پایانی مثبت (تعداد کندل‌های سبز) افزایش یابد، RSI بالا خواهد رفت و اگر تعداد و سایز زیان‌ها بیش‌تر شود، RSI

معرفی مزایا و معایب اپیلاتور، ترفندهای استفاده

2021-6-28 در این مقاله از آچارباز پس از معرفی مزایا و معایب اپیلاتور، به معرفی نکاتی کاربردی برای استفاده از اپیلاتور میپردازیم، پس از مطالعه این مقاله شما با دیدی بازتر و دانشی کامل تر نسبت به این دستگاه دست به استفاده و یا عدم

فرمول RSI چیست ؟ مفهوم و نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

2022-8-31 با استفاده از فرمول بالا، RSI‌ محاسبه شده و خط RSI در زیر نمودار قیمت کشیده می‌شود. هرگاه تعداد و سایز قیمت‌های پایانی مثبت (تعداد کندل‌های سبز) افزایش یابد، RSI بالا خواهد رفت و اگر تعداد و سایز زیان‌ها بیش‌تر شود، RSI

متریال درجه یک در ساختمان Nexa Group

مزایا و معایب چوب این ماده به طور کلی یک ماده سبک است، اگرچه با توجه به گونه درختی که چوب از آن به دست می آیند متفاوت است. اگرچه چوب سبک است، اما مقاومت بالایی در برابر فشار و کشش دارد

اسیلاتور کریستالی چیست و کاربرد آن کجاست

2022-8-13 استفاده از تقویت کننده و فیدبک فرم دقیقی از یک اسیلاتور الکترونیکی است که در ادامه در رابطه با آنها توضیح بیشتری خواهیم داد.یکی از مهم ترین کاربردهای کریستال ها در ساعت های دیجیتال نیز می باشد که تقریبا در تمام ساعت های

ارتودنسی دندان چیست؟ سیم کشی نامرئی و +هزینه

2022-8-23 ارتودنسی دندان چیست؟Dental orthodontics، سیم کشی (نامرئی، سرامیکی و ..) را با دکترمایکو بشناسید: قیمت، میزان درد، انواع براکت سیم پیچی قبل و بعد + زمان لازم اجرا ارتودنسی دندان Dental orthodontics یکی از محبوب ترین خدمات دندانپزشکی است که

CBD طیف کامل به چه معناست؟ اثر اطرافیان

2022-8-29 انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) CBD طیف کامل یک عصاره مشتق شده از شاهدانه حاوی مجموعه ای از کانابینوئیدها و ترپن ها است. متن کامل مقاله را در اینجا مطالعه کنید CBD طیف کامل به چه معناست؟ CBD طیف کامل یک عصاره مشتق شده از

ترید به روش اسکالپ چیست و چه کاربردی دارد بیدارز

بررسی مزایا، معایب و کاربرد اسکالپ تریدینگ نویسنده: فریبا خزائی تاریخ: ۰۱/۰۶/۰۹ ۱۶:۵۳ تعداد دیدگاه: ۰ اسیلاتور استوکاستیک: اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از یک اسیلاتور استوکاستیک

انواع پنل های خورشیدی و مزایا و معایب آن ها

سیلیکون کریستالین (c Si) برای فن آوری فتوولتائیک: سیلیکون کریستالین (c Si) یک شکل بلوری از سیلیکون (Si) است که به طور گسترده در فرآیند ساخت پنل های خورشیدی بلورین (پلی و مونو کریستالین) در تکنولوژی فتوولتائیک بکار می رود.

اسیلاتور هارتلی چیست؟ آموزش مدار نوسانگر هارتلی

2022-8-29 اسیلاتور هارتلی. به زبان ساده ، نوسان ساز یک مداری است که قدرت DC را از منبع تغذیه به قدرت AC به Load (بار) تبدیل می کند. سیستم نوسان ساز با استفاده از هر دو مولفه ی فعال و غیر فعال ساخته می شود و از آن

زینک سولفاتزینک سولفات شرکت پارس پیوند زینک

زینک سولفات نوترون شیمی، محصول ساخت شرکت نوترون بوده که با کیفیت و قیمت مناسب در سایت پارس پیوند موجود و به فروش می رسد. شرکت پارس پیوند نقد و بررسی زینک سولفات بررسی زینک سولفات: زینک سولفات جامدی بلورین و بی رنگ است.

اسیلاتور کریستالی چیست و کاربرد آن کجاست

2022-8-13 استفاده از تقویت کننده و فیدبک فرم دقیقی از یک اسیلاتور الکترونیکی است که در ادامه در رابطه با آنها توضیح بیشتری خواهیم داد.یکی از مهم ترین کاربردهای کریستال ها در ساعت های دیجیتال نیز می باشد که تقریبا در تمام ساعت های

فرمول RSI چیست ؟ مفهوم و نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

2022-8-31 با استفاده از فرمول بالا، RSI‌ محاسبه شده و خط RSI در زیر نمودار قیمت کشیده می‌شود. هرگاه تعداد و سایز قیمت‌های پایانی مثبت (تعداد کندل‌های سبز) افزایش یابد، RSI بالا خواهد رفت و اگر تعداد و سایز زیان‌ها بیش‌تر شود، RSI

متریال درجه یک در ساختمان Nexa Group

مزایا و معایب چوب این ماده به طور کلی یک ماده سبک است، اگرچه با توجه به گونه درختی که چوب از آن به دست می آیند متفاوت است. اگرچه چوب سبک است، اما مقاومت بالایی در برابر فشار و کشش دارد

انواع گیربکس ها: مزایا، معایب و کاربردها همگام

یکی از معایب آشکار گیربکس هایکال؛ رانش ناشی از محور چرخ دنده است که باید توسط بلبرینگ های رانشی انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) مناسب جا به جا شود و میزان بیشتری از اصطکاک کشویی بین دندانه های مشبک که اغلب با مواد افزودنی در روان کننده مورد استفاده

اسیلاتور Awesome چیست؟ + استراتژی‌های برتر با

2022-8-23 شاخص اسیلاتور عالی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود: استراتژی اسیلاتور Awesome تفاوت بین پنج‌ دوره اخیر (بارها)، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک ساده 34 دوره‌ای (Bar) را محاسبه می‌کند

ارتودنسی دندان چیست؟ سیم کشی نامرئی و +هزینه

2022-8-23 ارتودنسی دندان چیست؟Dental orthodontics، سیم کشی (نامرئی، سرامیکی و ..) را با دکترمایکو بشناسید: قیمت، میزان درد، انواع براکت سیم پیچی قبل و بعد + زمان لازم اجرا ارتودنسی دندان Dental orthodontics یکی از محبوب ترین خدمات دندانپزشکی است که

CBD طیف کامل به چه معناست؟ اثر اطرافیان

2022-8-29 CBD طیف کامل یک عصاره مشتق شده از شاهدانه حاوی مجموعه ای از کانابینوئیدها و ترپن ها است. متن کامل مقاله را در اینجا مطالعه کنید CBD طیف کامل به چه معناست؟ CBD طیف کامل یک عصاره مشتق شده از

ترید به روش اسکالپ چیست و چه کاربردی دارد بیدارز

بررسی مزایا، معایب و کاربرد اسکالپ تریدینگ نویسنده: فریبا خزائی تاریخ: ۰۱/۰۶/۰۹ ۱۶:۵۳ تعداد دیدگاه: ۰ اسیلاتور استوکاستیک: اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از یک اسیلاتور استوکاستیک

زینک سولفاتزینک سولفات شرکت پارس پیوند زینک

زینک سولفات نوترون شیمی، محصول ساخت شرکت نوترون بوده که با کیفیت و قیمت مناسب در سایت پارس پیوند موجود و به فروش می رسد. شرکت پارس پیوند نقد و بررسی زینک سولفات بررسی زینک سولفات: زینک سولفات جامدی بلورین و بی رنگ است.

اسیلاتور هارتلی چیست؟ آموزش مدار نوسانگر هارتلی

2022-8-29 اسیلاتور هارتلی. به زبان ساده ، نوسان ساز یک مداری است که قدرت DC را از منبع تغذیه به قدرت AC به Load (بار) تبدیل می کند. سیستم نوسان ساز با استفاده از هر دو مولفه ی فعال و غیر فعال ساخته می شود و از آن

اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی

اندیکاتور MFI - شاخص جریان نقدی

اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.

ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.

تنظیمات اندیکاتور MFI

مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.

در انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر

فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)

برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آن‌ها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :

۱- محاسبه قیمت ویژه

قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]

۲- محاسبه جریان نقدی

از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]

در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :

جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.

جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.

۳- محاسبه نسبت جریان نقدی

با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow

۴- محاسبه شاخص جریان نقدی

در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]

سیگنال خرید و فروش MFI

می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می‌شوند:

  • اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
  • اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.

تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI

یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI - نماد کاوه

شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه

نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.

پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید - نماد فملی

شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی

توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!

چکیده مطلب :

بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟ + (انواع اندیکارتور دربورس)

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟ + (انواع اندیکارتور دربورس)

مفهوم اندیکاتور در بورس

هدف از انتشار این مقاله بررسی معنا و مفهوم اندیکاتور در بورس و بیان انواع آن می باشد. بطور خلاصه می توان گفت که اندیکاتور ها از مهمترین ابزار ها در بازار بورس می باشند که بیانگر حجم معاملات ، روند و یا نوسانات بازار می باشند که از مهمترین ویژگی های اندیکاتور در بورس می توان به ارائه سیگنال ورود و سیگنال خروج در معاملات بورسی اشاره نمود. در ادامه این مقاله آموزشی بیشتر با مفهوم اندیکاتور آشنا خواهید شد.

مفهوم اندیکاتور در بورس چیست؟

اندیکاتور ها از یکسری توابع ریاضی تشکیل شدند که بر اساس فرمول های خاص برای تحلیل قیمت سهام و یا تحلیل شاخص های بازار بوسیله ابزار های گرافیکی ترسیم شدند.

مواردی همچون، حجم معاملات، قیمت و تغییرات آنها در روز های گذشته از جمله داده های ورودی اندیکاتورها در بورس می باشد و قیمت پایان (Close)، قیمت آغاز (Open)، کف (Low) و سقف (High) در هر بازه زمانی در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند.

از اندیکاتور ها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل ذیل استفاده می‌شود:

  • هشدار : زمانی که اندیکاتورها علائم بازگشت روند را نمایش دادند به این معنی است که زمان قبل تغییر روند یا همزمان تغییر روند است. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.
  • پیش بینی : در این صورت قیمت مناسب برای ورود به سهام را پیش بینی می کند.
  • تایید : میتوان گفت که از مهمترین کاربردهای اندیکاتورها در بورس تایید گرفتن از تشخیص درست روند و جهت آن است. تحلیلگران زمانی از اندیکاتور برای تایید گرفتن استفاده می‌کند که بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده باشد.

انواع اندیکاتورها

از انواع اندیکاتور های می توان به اسیلاتورها ، روندها ، اندیکاتور بیل ویلیامز ، اندیکاتور تأخیری ، اندیکاتور پیشرو و اندیکاتور میانگین متحرک اشاره نمود. در ادامه به شرح هریک از آنها می پردازیم.

1. روندها (Trends)

برخی از اندیکاتور ها بیانگر روند بازار می باشند این روند می توان کاهشی ، افزایشی و یا خنثی باشد. یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند شاخص حرکت جهت دار است.

انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای ترند هستند که می توان از آن ها در بازار بورس استفاده کرد.

2. اسیلاتورها (Oscillators)

به منظور تشخیص و انواع نوسانگرها (اوسیلاتورها) درک میزان هیجان خریداران و فروشندگان میتوان از اندیکاتور سیلاتورها یا نوسانگرها استفاده کرد. این اندیکاتورهای اسیلاتورها با هدف سنجش هیجانات خریداران و فروشندگان حاظر در بازار بورس دو نوع دارند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند.

این نوع اندیکاتورها در بورس به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. در ادامه اختصاصی تر در مورد اسیلاتورهای مرکزی و نواری پرداخته می شود.

به منظور تشخیص قدرت یا ضعف حرکت قیمت از اسیلاتورهای مرکزی اسنتفاده می شود در این نوع اسیلاتور ها منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند. زمانی که بالای خط مرکزی باشد تغییر قیمت صعودی است و اگر حرکت به پایین خط مرکزی باشد بیانگر تغییر قیمت نزولی می باشد.

  • اسیلاتورهای نواری در بورس به چه معناست؟

برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش از اسیلاتور نواری استفاده می شود این اسیلاتورها معمولا بین دو حد مشخص نوسان می کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است در واقع اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

از انواع اسیلاتورهای نواری می توان به اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک اشاره نمود.

  • اندیکاتور RSI: در این نوع اندیکاتور ها نوار های اشباع خرید و فروش به ترتیب 70 و 30 در نظر گرفته شده است. یعنی اگر منحنی پایین 30 برود به این معناست که قیمت در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و بالعکس اگر بالای 70 باشد یعنی قیمت در منطقه اشباع خرید است.
  • انودیکاتور استوکاستیک: در اندیکاتور استوکاستیک نیز منطقه اشباع خرید و فروش به ترتیب 20 و 80 در نظر گرفته شده است.

3. اندیکاتور حجم

یکی از انواع اندیکاتور ها ، اندیکاتور حجم می باشد که دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را آنالیز می کنند. به عنوان مثال افزایش حجم و افزایش قیمت روند های صعودی بیانگر استحکام قیمت می باشند وبالعکس افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

از انواع اندیکاتور های حجم می توان به اندیکاتور جریان سرمایه (MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع اشاره نمود.

اندیکاتور حجم

4. اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

اندیکاتور بیل ویلیامز، روشی است که مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. نام این اندیکاتور از خالق آن که معامله‌گر اسطوره‌ای می باشد گرفته شد.

از انواع اندیکاتور بیل ویلیامز می توان به اندیکاتور Aligator ،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator اشاره شد.

اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

5. اندیکاتور تأخیری (Laging)

از این اندیکاتور تاخیری در بلند مدت استفاده می شود زیرا در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند فقط نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد.

6. اندیکاتور پیشرو (Leading)

به منظور پیش‌بینی سریع ‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که در آینده صورت خواهد گرفت کمک شایانی خواهد کرد. وظیفه این اندیکاتور پیشرو اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی است.

7. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک، از اندیکاتورهای روندی است که از داده‌های قیمت بهره می‌برد. اندیکاتور میانگین متحرک قیمت آینده را پیش‌بینی نمی‌کند، بلکه مسیر فعلی را مشخص می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.