نمونه‌هایی از Death Cross


نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات

رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد

در بازار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک انواع مختلفی از سرمایه‌گذاران وجود دارند که به اطلاعات متفاوتی تکیه می‌کنند، در نتیجه ارتباط میان جریان سرمایه و بازده بازار میان گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران متفاوت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین چگونگی ارتباط میان جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار بورس اوراق‌بهادار تهران براساس نمونه‌هایی از Death Cross ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران صندوق‌های خرد و نهادی طی دوره زمانی 1387 تا 1396 است. به‌منظور بررسی این ارتباط از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی و مدل رگرسیون به ظاهر نامرتبط برای نمونه‌ای شامل 101 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در سهام استفاده‌ شده است. نتایج حاصل از نمونه صندوق‌های خرد حاکی از وجود معاملات بازخوردی است، به طوری‌که 1 درصد افزایش در بازده بازار سهام منجر به 84/2 درصد افزایش در جریان سرمایه در دوره‌های پس از آن می‌شود و این نشان‌دهنده وجود ریسک برای سرمایه‌گذاران خرد در کوتاه‌مدت است. در‌مقابل، شواهدی از ارتباط میان جریان سرمایه و بازده بازار برای نمونه صندوق‌های نهادی وجود ندارد. همچنین، نمونه‌هایی از Death Cross هیچ شواهدی از این‌که جریان سرمایه، القاءکننده فشار قیمت در بازار سهام باشد، یافت نشد.
JEL: G10, G20, G23
نحوه استناد به این مقاله : نیکوسخن، م.، و اصولیان، م. (1396). رابطه جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازده بازار و ریسک سرمایه‌گذاران خرد. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 115 -132.

کلیدواژه‌ها

 • بازده بازار سهام
 • جریان سرمایه
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
 • فشار قیمت
 • معاملات بازخوردی

موضوعات

 • استراتژی های معاملاتی و پوشش ریسک

عنوان مقاله [English]

Funds Flow, Market Return and Retail Investors Risk

نویسندگان [English]

 • Mohammad Osoolian 1
 • Moien Nikusokhan 2

2 Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

There are different types of investors in mutual fund market that rely on different information, therefore the relationship between fund flows and market returns is different among various groups of investors. The aim of this study is to explain how the relationship between equity fund flow and market returns of the Tehran Stock Exchange based on the risk-taking of retail and institutional fund investors during the period 1387 to 1396. We used ordinary least squares regression (OLS) and seemingly unrelated regression (SUR) models for a sample of 101 equity mutual fund. The results of the retail fund sample indicate that feedback trading; ie, 1 percent increase in stock market returns led to a 2.84 percent increase in fund flows and this indicates a risk for retail investors in the short-term. In contrast, there is a few evidence of a relation between fund flow and market returns for the institutional funds. Also, no evidence found about the flow to be Inducer price pressure in the stock market.
JEL: G10, G20, G23
How to cite this paper: Nikusokhan, M., & Osoolian, M. (2017). Funds Flow, Market Return and Retail Investors Risk. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 2(1), 115 –132. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock market return
 • Fund flows
 • Mutual Funds
 • Price pressure
 • Feedback trading

مراجع

سعیدی، ع.، و سعیدی، ح. (1390). ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران). تحقیقات مالی، 13(39)، 35-56.

Barber, M.B., & Odean, T. (2012). Handbook of the Economics and Finance: The Behavior of Individual Investors (Chapter 22). North Holland: Elsevier.

Ben-Rephael, A., Kandel, S., & Wohl, A. (2011). The Price Pressure of Aggregate Mutual Fund Flows. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 46(2), 585-603.

Boyer, B., & Zheng, L. (2009). Investor Flows and Stock Market Returns. Journal of Empirical Finance, 16(1), 87-100.

De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990a). Noise Trader Risk in Financial Markets. Journal of Political Economy, 98(4), 703-738.

De Long, J. B., Shleifer, A., Summers, L. H., & Waldmann, R. J. (1990b). Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation. Journal of Finance, 45(2), 379-395.

Edelen, R. M., & Warner, J. B.(2001). Aggregate Price Effects of Institutional Trading: A Study of Mutual Fund Flow and Market Returns. Journal of Financial Economics, 59(2), 195-220.

Edwards, F. R., & Zhang, X. (1998). Mutual Funds and Stock and Bond Market Stability. Journal of Financial Services Research, 13(2), 257-282.

Hong, H. G., & Kacperczyk, M. T. (2009). The Price of Sin: The Effects of Social Norms on Markets, Journal of Financial Economics, 93(1), 15-36.

Humphrey, J., Benson, K., & Brailsford, T. (2013). Do Fund Flow-Return Relations Depend on the Type of Investor? A Research. Journal of Accounting, Finance and Business Studies, 49(1), 34-45.

James, C., & Karceski, J. (2006). Investor Monitoring and Differences نمونه‌هایی از Death Cross in Mutual Fund Performance. Journal of Banking and Finance, 30(10), 2787-2808.

Jinjarak, Y., Wongswan, J., & Zheng, H. (2011). International Fund Investment and Local Market Returns. Journal of Banking and Finance, 35(3), 572-587.

Kadiyala, P. (2004). Asset Allocation Decisions of Mutual Fund Investors. Financial Services Review, 13(1), 285-302.

Karceski, J. (2002). Returns-Chasing Behavior, Mutual Funds, and Beta’s Death. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 37(4), 559-594.

Keswani, A., & Stolin, D. (2008). Which Money is Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors. Journal of Finance, 53(1), 85-118.

Oh, N. Y., & Parwada, J. T. (2007). Relations between Mutual Fund Flows and Stock Market Returns in Korea. Journal of International Financial Market, Institutions and Money, 17(2), 140-151.

Potter, M. E. (2000). Determinants of Aggregate Mutual Fund Flows. Journal of Business and Economic Studies, 6(2), 55-73.

Rakowski, D., & Wang, X. (2009). The Dynamics of Short-term Mutual Fund Flows and Returns: A Time-series and Cross-sectional Investigation. Journal of Banking and Finance, 33(11), 2102-2109.

Remolona, E. M., Kleiman, P. & Gruenstein, D. (1997). Market Returns and Mutual Fund Flows. Federal Reserve Bank of New York Economic Policy Review, 3(2), 33-52.

Saeedi, A., & Saeedi, H. (2012). Mutual Funds Cash Flow and Market Return: Evidences from TSE. Journal of Financial Research, 32(13), 35-65. (In Persian)

Ulku, N., & Weber, E. (2013). Identifying the Interaction between Stock Market Return and Trading Flows of Investor Types: Looking into the Day Using Daily Data. Journal of Banking and Finance, 37(8), 2733-2749.

Warther, V. A. (1995). Aggregate mutual fund flows and security returns. Journal of Financial Economics, 39(2), 209-235.

شناسایی مولکولی ژن‌های حدت پلاسمیدی spv در سالمونلا انتریتیدیس جداسازی شده از نمونه‌های طیور در ساوه

سالمونلاها از باکتری‌های مهم خانواده انتروباکتریاسه بوده که از نظر بیوشیمیایی و سرولوژیک بسیار متنوع بوده و اکثراً برای انسان و سایر حیوانات بیماری‌زا می‌باشند. سالمونلا انتریتیدیس جزء سه سرووار با اهمیت و غالب در اکثر کشورهای جهان است. پلاسمیدهای حدت spv، پلاسمیدهایی بزرگ و بسته بوده که فقط در سالمونلاهای خاصی دیده می‌شوند. این پلاسمیدها حامل ژن‌هایی می‌باشند که باعث افزایش حدت، مقاومت سرمی، رشد داخل سلولی و چسبندگی شده و همچنین موجب افزایش ظرفیت ماندگاری این باکتری در بافت‌های خارج روده‌ای در میزبان‌های عفونی می‌شوند. هدف این مطالعه شناسایی ژن‌های جایگاه spv از جمله spvB, spvC و spvR سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از نمونه‌های طیور می‌باشد. در این مطالعه مقطعی- توصیفی، تعداد 55 نمونه سالمونلا انتریتیدیس از نمونه‌های طیور منطقه ساوه نمونه‌هایی از Death Cross جمع‌آوری و بعد از کشت بر روی محیط‌های اختصاصی با تست‌های بیوشیمیایی تایید گردیدند. DNA باکتری با کیت استخراج و آزمون PCR جهت شناسایی ژن‌های پلاسمیدی spv در نمونه‌ها انجام شد. نتایج نشان داد که از مجموع 55 نمونه سالمونلا انتریتیدیس، 18 نمونه (7/32 درصد) واجد ژن spvR و 16 نمونه (1/29 درصد) حاوی ژن spvB بوده اند، و ژنspvC در هیچ یک از نمونه‌ها ردیابی نگردید. شیوع بالای ژن‌های spvR و spvB با میزان حدت باکتری کاملاً مرتبط بوده و به نقش این ژن‌ها در بیماری‌زایی دلالت می‌کند. همچنین تغییرات ژنتیکی در سالمونلا می‌تواند در انتقال این عوامل پلاسمیدی بین گونه‌های مختلف موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.24235407.1395.29.2.1.0

عنوان مقاله [English]

Molecular identification of plasmid virulence genes spv in Salmonella enteritidis isolated from poultry samples in Saveh

نویسندگان [English]

 • A. Jafarzadeh Somea, 1
 • Amini K. 2

2 Assistant Professor, Department of Microbiology, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran.

Salmonella bacteria belonging to Enterobacteriaceae family, is important in terms of biochemical and serological aspects which imposes very diverse and important losses to humans and other animals. Salmonella enteritidis is one of the three serovars which is important and dominant in most countries of the world. Spv virulence plasmids are large and closed plasmids seen only in certain Salmonella. This virulence plasmid contain genes which give rise to virulence, serum resistance, cell growth and adhesion, as well as increasing the survival capacity of the bacteria in the intestinal tissues of infected hosts. The aim of this study is to identify genes spv position of spvB, spvC and spvR of Salmonella enteritidis isolated from poultry samples. In this cross-sectional study, 55 cases of Salmonella enteritidis from chicken samples were collected from the Saveh area and cultured on the specific medium which were confirmed by biochemical tests. DNA extraction and PCR test kits was performed to detect spv plasmid genes in the samples. The results showed that out of 55 cases of Salmonella enteritidis, 18 samples (32.7%) were spvR gene and 16 samples (29.1%) were spvB gene, and the spvC gene was not detected in any of the samples. The high prevalence of bacterial virulence genes of spvR and spvB was fully associated with the role of these genes in the pathogenesis. Salmonella can cause genetic changes in plasmid transfer between different species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Salmonella enteritidis
 • plasmid virulence genes
 • spv

مراجع

1- Amini K, Salehi TZ, Nikbakht G, Ranjbar R, Amini J, Ashrafganjooei SB, (2010), Molecular detection of invA and spv virulence genes in Salmonella enteritidis isolated from human and animals in Iran; African J Microbiol Res. (4):2202-10.
2- Boyd EF, Hartl DL, (1998), Salmonella virulence plasmid: modular acquisition of the spv virulence region by an F-plasmid in Salmonella enterica subspecies I and insertion into the chromosome of subspecies II, IIIa, IV and VII isolates; Genetics. 149(3):1183-90.
3- Derakhshandeh A, Firouzi R, Khoshbakht R, (2013), Association of three plasmid-encoded spv genes among different Salmonella serotypes isolated from different origins; Indian J Microbiol. 53(1):106-10.
4- Forbes BA, Sahm D, Weissfeld A, (2005), Diagnostic microbiology; St Louis: Mosby.
5- Hemmatzadeh F, Salemi A, (1994), Introduction of isolated salmonellae from human and animal and the outlook to epidemiology of salmonellosis in the Chaharmahal Bakhtiary province in Iran; J Fac of Vet Med Uni of Tehran. 49(1&2):83-91.
6- Huang R, Wu S, Zhang X, Zhang Y, (2005), Molecular analysis and identification of virulence gene on pRST98 from multi-drug resistant Salmonella typhi; Cell Mol Immunol. 2(2):136-40.
7- Jeníková G, Pazlarová J, Demnerová K, (2010), Detection of Salmonella in food samples by the combination of immunomagnetic separation and PCR assay; Int Microbiol. 3(4):225-9.
8- Kurita A, Gotoh H, Eguchi M, Okada N, Matsuura S, Matsui H, et al, (2003), Intracellular expression of the Salmonella plasmid virulence protein, SpvB, causes apoptotic cell death in eukaryotic cells; Microb Pathog. 35(1):43-8.
9- Matsui H, Bacot CM, Garlington WA, Doyle TJ, Roberts S, Gulig PA, (2001), Virulence plasmid-borne spvB and spvC genes can replace the 90-kilobase plasmid in conferring virulence to Salmonella enterica serovar Typhimurium in subcutaneously inoculated mice; J Bacteriol. 183(15):4652-8.
10- Namimatsu, T., Asai, T., Osumi, T., Imai, Y., & Sato, S, (2006), Prevalence of the virulence plasmid in Salmonella typhimurium isolates from pigs; J Vet Med Sci. 68(2), 187-188.
11- Nikbakht, G. R., & Tajbakhsh, H, (2004), Study of salmonella plasmid virulence genes (SPV) in salmonella enterica serovars isolated in Iran; J Vet. 137-140.
12- Rotger R, Casadesús J, (2010), The virulence plasmids of Salmonella; Int Microbiol. 2(3):177-84.
13- Saroj S, Shashidhar R, Bandekar J; (2008), Genetic Diversity of Food Isolates of Salmonella enterica serovar Typhimurium in India; Food Sci Technol Int. 14(2):151-6.
14- Swamy SC, Barnhart HM, Lee MD, Dreesen DW, (1996), Virulence determinants invA and spvC in salmonellae isolated from poultry products, wastewater, and human sources; Appl Environ Microbiol. 62(10):3768-71.
15- Tille P, (2013): Bailey & Scott's diagnostic microbiology; Elsevier Health Sciences.
16- Wilson BA, Salyers AA, Whitt DD, Winkler ME, (2011), Bacterial pathogenesis: a molecular approach; American Society for Microbiology (ASM).

آگاهی و باورهای زنان در خصوص ماموگرافی بر اساس سازه های مدل اعتقاد بهداشتی

مقدمه: سرطان پستان شايع‌ترين سرطان مهاجم و دومين علت مرگ ناشي از سرطان در اكثر كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود. انجام روش‌هاي غربالگري در تشخيص اوليه سرطان پستان بسيار مهم مي‌باشد. اين مطالعه به نمونه‌هایی از Death Cross بررسي آگاهی و باورهاي بهداشتي زنان بالاي40 سال در خصوص انجام ماموگرافي پرداخته است. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می‌باشد که بر روی 384 نفر از زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی در سال 90-1389 انجام گرفت. نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند و اطلاعات به وسیله پرسش‌نامه، به صورت خودگزارش‌دهی جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و استفاده از آمار توصیفی و آزمون کای دو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اكثريت زنان مورد مطالعه ( 9/86% ) آزمون غربالگري ماموگرافي را انجام نداده بودند. آگاهی 7/48% افراد در زمینه سرطان پستان در حد متوسط بود و 2/37% آن‌ها معتقد بودند دلیل انجام ندادن ماموگرافی، عدم توصیه پزشک به آنان می‌باشد. هم‌چنین بین میزان تحصیلات و آگاهی واحدهای پژوهش ارتباط معنی‌داری دیده شد (001/0=P). بین میزان تحصیلات و شدت درک شده (004/0>P) ، منافع درک شده (001/0>P) و موانع درک شده (001/0>P) ارتباط معنی‌دار وجود داشت. در صورتی که بین میزان تحصیلات وحساسیت درک شده ارتباط معنی‌داری (03/0=P) دیده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه لزوم توجه بیشتر برنامه‌ریزان بهداشت و درمان کشور را به آموزش و ترویج روش‌های غربالگری و برطرف نمودن موانع آشکار می‌سازد. هم‌چنین پیشنهاد می‌شودکه ماموگرافی به طور روتین و رایگان به عنوان یک آزمون غربالگری در زنان بالای 40 سال مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی به اجرا گذاشته شود.

Title

Women's knowledge and beliefs about mammography based on HBM constructs

Abstract

Abstract Background: Breast cancer is the most common invasive cancer and is considered as the second cause of cancer death in most countries all over the world. Screening methods are very important in the early diagnosis of breast cancer. The knowledge and health beliefs about mammography in women older than 40 years have investigated in this study. Methods: This is a cross-sectional study, which has been performed on 384 women who have referred to the health centers in 1389-90. Samples selected by available through non-random sampling. Data were collected by self-report questionnaire. The outcomes were analized by SPSS software, X2, one way tests, and descriptive statistics were applied. Findings: The results indicated that most women (86.9%) had not undergone mammography screening test. About 48.7% of patients had moderate awareness; and approximately 37.2% of patients reported the absence of recommendation from physicians as their main reason is not taking any mammograms. There is a significant correlation between education level and knowledge (P = 0.001). Also, there is a significant correlation between education level and perceived severity (P<0.004), perceived benefits (P<0.001), and perceived barriers (P<0.001). But, there was no significant correlation between education level and perceived susceptibility (03/0 = P) was observed. Conclusion: The results of this study calls for health planners more attention in education and promotion of screening methods in order to overcome obstacles. Also, it is recommended to implement a routine and free mammography as a screening test in women over 40 years old referrals to health centers. Key Words: Mammography, Health Belief Model (HBM), Breast Cancer

شناسایی ایمنوفنوتایپینگ انواع سلولهای دندرتیک (DCs)در بیماران پیوند شده و همبستگی آنها با نتایج GVHD حاد و مزمن

Immunophentyping identification of various dendritic cells in Bone marrow Transplanted patients and correlation with Acute and chronic GVHD

مجریان: عباس حاجی فتحعلی , افشین محمدعلیزاده

کلمات کلیدی: خون محیطی ، پیوند مغز استخوان ، GVHD ، فلوسیتومتری

اطلاعات کلی طرح

سلولهای دندرتیک ها از سلولهای ایمنی بوده و قسمتی از سیستم ایمنی را تشکیل میدند. کار اصلی آنها گرفتن آنتی ژن های مختلف ، پردازش آنها و ارائه این آنتی ژنهای پردازش شده به سلولهای تخصصی تر سیستم ایمنی (سلولهای T) می باشد. سلول های دندرتیک در مقادیر کوچکی از بافت ها ، خصوصا بافتهایی که بیشتر با محیط خارجی در تماس هستند (پوست ، ریه ، معده ، روده ، مخاط بینی و. ) حضور دارند. همچنین به فرم غیر فعال در گردش خون محیطی قابل شناسایی هستند. در هنگام برخورد با آنتی ژن فعال شده و به گره های لنفاوی مهاجرت کرده و در آنجا آنتی ژنها را به سلولهای T و B عرضه میکنند. یکی از معضلات اصلی پیوند یعنی GVHD به دلیل عرضه متقاطع آنتی ژنها توسط سلول های عرضه کننده به خصوص سلول های دندرتیک می باشد. لذا بررسی الگوی سطحی انواع سلول های دندرتیک فعال و غیر فعال در گردش خون محیطی در بیماران پیوند شده و رابطه این الگوی بیان با نتایج بالینی پیوند می تواند در پیدا کردن الگوهای که منجر به GVHD می شوند و اقدام به موقع قبل از عوارض بالینی غیر قابل جبران کمک کند.

نمونه‌هایی از Death Cross

عضویت در سفرنویس

تورهای سفرنویس

آمار سفرنویس

3350 سفر
175400 همسفر

تبلیغات

نخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات

موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی در نظر دارد با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران در بهمن ماه ۱۳۹۴ همایشی علمی با مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار نماید. محورهای اصلی این همایش معماری، موسیقی و ادبیات است …

نخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات

نخستین همایش ملی معماری، موسیقی و ادبیات

اصولاً مکاتب از فلسفه و ادبیات شروع و از طریق سایر هنرها به معماری وارد می شوند. وجود مفاهیم مشترکی همچون فضا، زیبایی، تخیل، تضاد و .. میان ادبیات ، موسیقی و معماری و همچنین وجود ریشه های مشترک همچون مسائل اجتماعی، فلسفه، اقلیم و جغرافیا ارتباط تنگاتنگی میان معماری، موسیقی و ادبیات پدید آورده است. از دروران یونان باستان معماری به فضاهایی اطلاق میگردد که دارای ۳ ویژگی زیبایی، استحکام و عملکرد باشد اما امروزه با ورود صنعت و تکنولوژی، تغییراتی در محیط اجتماعی انسان و محیط طبیعی پدید آمده و به تبع آن مفاهیم جدیدی همچون هویت، نوستالژی، کانسپت و .. پدید آورده است. برای بوجود آوردن معنای جدید در معماری می توان از انسان ، طبیعت و سایر هنرها بهره گرفت، کاری که برخی از جوامع پیشرفته همچون ژاپن توانسته اند از این طریق معماری نوینی ارائه دهند که جایگاهی ویژه در دنیا داشته باشد. برای دستیابی به محیط های پاسخده و با هویت وجود ایده های اولیه غنی ضرورت دارد و از آنجا که به گفته اغلب کارشناسان دغدغه معماری امروز ایران بی هویت فضا ها است یافتن ایده های قوی می توان به بررسی روابط معماری با سایر هنرها پرداخت.
ایران در گذشته در هر سه حوزه ادبیات، موسیقی و معماری دارای پیشینه درخشان بوده است اما امروزه معماری نتوانسته است به اندازه دو حوزه دیگر پیشرفت داشته و در دنیا شاخص باشد. یقیناً بهره گیری از تجارب دو حوزه دیگر و همچنین یافتن و ایجاد رابطه با آن دو حوزه در راستای هویت بخشی به فضاهای معماری بسیار موثر خواهد بود و بر غنای معماری خواهد افزود. در ساده ترین وجه می توان گفت نوشتن چند بیت شعر یا پخش یک قطعه موسیقی در یک فضا به آن فضا هویتی جدید خواهد بخشید. با توجه به پیشرفت های مداوم و قابل توجه مسائل مشترک این سه حوزه و رویکرد های جدید جهانی، نمونه‌هایی از Death Cross مسائل جدیدی پدید خواهد آمد که می تواند برگزاری چنین همایش هایی را به صورت سالانه یا دوسالانه عملی نماید.

مشخصات همایش:
– دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
– نمایه سازی Full text مقالات در ISC و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
– اختصاص Impact factor به همایش توسط ISC
– حفظ حقوق معنوی مؤلفین مقالات بر اساس آیین نامه وزارت علوم و نمونه‌هایی از Death Cross ISC
– چاپ چکیده مقاله
– ارائه سخنرانی از مقالات برگزیده در روز همایش

محورهای همایش:
معماری، موسیقی و ادبیات:

– سبک شناسی تطبیقی در آثار هنری معماری، موسیقی و ادبیات
– نقد و تحلیل آثار تلفیقی حاصل از ترکیب معماری، موسیقی و ادبیات در خلق فضاهای نمایشی و درام (طراحی صحنه تئاتر و سینما)
– نقد و تحلیل آثار معماری با ایده (کانسپت) شعر یا موسیقی
– بررسی تطبیقی آثار ادبی، موسیقایی و معماری معمار-ادیبان یا معمار-موسیقیدانها

معماری و ادبیات:
– تاثیر آثار ادبی و تفکرات برخواسته از آن بر کالبد معماری
– بررسی ریشه های مشترک میان معماری و ادبیات
– بررسی وجوه مشترک مبانی نظری معماری و ادبیات
– بررسی روابط و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم میان معماری و ادبیات در ایران و جهان
– کاربست آرایه های ادبی فارسی در معماری ایرانی
– تحلیل و نقد موردی فضاهای نمایشی (تئاتر و سینما) برآمده از ادبیات داستانی
– نقد و تحلیل موردی خلق فضا و مکان در ادبیات داستانی و شعر

معماری و موسیقی:
– بررسی ریشه های مشترک میان معماری و موسیقی
– بررسی وجوه مشترک مبانی نظری معماری و موسیقی
– بررسی و تحلیل وجوه مشترک در معماری سنتی و موسیقی سنتی ایران و سایر ملل
– مطالعه تطبیقی آواز و موسیقی نواحی ایران و تاثیر آن بر معماری سنتی آن مناطق
– بررسی نقش موسیقی در ادراک فضا
– تحلیل و توصیف تکنیک های معماری در انتقال و پژواک صدا در ساختمان های مختلف با بررسی نمونه های موردی

نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات

نخستین کنفرانس ملی معماری، موسیقی، ادبیات

تاریخ های مهم:
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله: ۱۳۹۴/۰۶/۳۰
زمان برگزاری کنفرانس: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹

دبیر علمی: جناب آقای بابک داریوش
دبیر اجرایی: دکتر فرزاد میرمجربیاناشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.