تأثیر فعالیت ADR در بازار سهام


اسکناس ۱۰۰ دلاری کانادا

راه اندازی معاملات قرارداد آتی نرخ ارز پیش نیاز جذب سرمایه گذاری خارجی؟

سرمایه یکی از ارکان تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی و عامل رشد و رونق تولید در اقتصادها به شمار می ­رود. به دلیل محدودیت منابع داخلی و وجود قوانین بین المللی اقتصادها ناچارند از سرمایه­ های خارجی در اقتصاد کشورشان استفاده کنند. ولیکن لزوم تدوین قوانینی در این خصوص به منظور کنترل مالکیت الزامی است. همچنین قوانین و مقررات محدود کننده نیز باید تا حد زیادی برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل شود که می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

- معافیت مالیاتی
- حذف محدودیت نقل و انتقال پول به خارج از کشور
- تسهیل محدودیت درصد مالکیت شرکت­ های خارجی در سهام شرکت ها
- .

از انواع روش­ های موجود به منظور سرمایه گذاری خارجی در بازارهای سرمایه دنیا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پذیرش متقابل سهام شرکتهای دو کشور در بورس های همدیگر Cross Listing

معامله متقابل سهام شرکتهای دو کشور در بورس های همدیگر Cross Trading

گواهی سپرده آمریکایی ADR

گواهی سپرده جهانی GDR

یکی از الزامات و پیش نیازهای سرمایه گذاری خارجی توانایی مدیریت ریسک­ های موجود در بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی است. از انواع ریسک ­ها می­توان به ریسک­ های سیستماتیک و غیر سیستماتیک اشاره کرد. ریسک­ های غیرسیستماتیک توسط بررسی صورت های مالی شرکت ­های مدنظر سرمایه گذار تا حدی قابل تأثیر فعالیت ADR در بازار سهام بررسی و مدیریت است، ولیکن ریسک ­های سیستماتیک اعم از ریسک نوسانات نرخ ارز در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی کشور قابل مدیریت نیست. از انواع روش ها به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بازر سرمایه ایران می توان به:

-انجام معامله در بازار سرمایه با ارزهای مختلف

- راه اندازی معاملات قرارداد آتی نرخ ارزهای منتخب

- راه اندازی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد ارز

- راه اندازی صندوق ارزی

اشاره کرد که بتوان تا حدی ریسک نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد.

از ضرورت های راه اندازی معاملات قرارداد آتی ارز می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

- قدرت انحصاری دولت در سمت عرضه بازار ارز

- وابستگی سیاست ارزی به سیاست مالی دولت

- وجود بازار غیر رسمی و غیر متشکل

- نوسانات غیر عادی بازار ارز کشور و عدم توانایی پوشش ریسک

- هزینه بالای مدیریت بازار ارز با سازوکار کنونی

- عدم نظارت پذیری بازارهای غیر متشکل و ضرورت ایجاد بازاری متشکل و تحت نظارت

- فشار بالای انگیزه‌های سفته بازانه بر بازار ارز و بخش واقعی اقتصاد

- نیاز مبرم به ابزارهای مدیریت ریسک جهت امکان برنامه‌ریزی بخش تولید و تجارت جهت فعالیت‌های آتی

از مزایای راه اندازی معاملات قرارداد آتی ارز می تون به موارد زیر اشاره کرد:

از دید اقتصاد کلان:

- از بین بردن اثر ناپایداری نرخ ارز با معرفی ابزار پوشش ریسک

- کاستن از نیاز به مداخله در تعیین نرخ ارز

- فراهم آوردن معیاری برای پیش بینی رفتار آتی نرخ ارز

- تثبیت نرخ ارز برای فعالیت های تجاری و اقتصادی

- جلوگیری از رسوب و رکود ارز در دست افراد و چرخش آن در معاملات

- کاهش فشار تقاضا بر ذخایر ارزی بانک مرکزی

- اعتبار بخشی به واحد پول ملی

- دسترسی مطلوب به تامین مالی خارجی

- کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور

- رفع نگرانی بخش تجاری نسبت به ذخیره ارز به عنوان سرمایه در گردش

از دید اقتصاد خرد:

- مدیریت ریسک نوسانات قیمت ارز توسط فعالان

- کمک به کشف صحیح قیمت در بازار نقدی

- کمک به شفافیت قیمت در بازار نقدی

- امکان برنامه ریزی در خصوص صادرات و واردات

از الزامات راه اندازی معاملات قرارداد آتی ارز می تون به موارد زیر اشاره کرد:

راه اندازی معاملات قرارداد آتی نرخ ارز پیش نیاز تأثیر فعالیت ADR در بازار سهام جذب سرمایه گذاری خارجی؟

سرمایه یکی از ارکان تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی و عامل رشد و رونق تولید در اقتصادها به شمار می ­رود. به دلیل محدودیت منابع داخلی و وجود قوانین بین المللی اقتصادها ناچارند از سرمایه­ های خارجی در اقتصاد کشورشان استفاده کنند. ولیکن لزوم تدوین قوانینی در این خصوص به منظور کنترل مالکیت الزامی است. همچنین قوانین و مقررات محدود کننده نیز باید تا حد زیادی برای سرمایه گذاران خارجی تسهیل شود که می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

- معافیت مالیاتی
- حذف محدودیت نقل و انتقال پول به خارج از کشور
- تسهیل محدودیت درصد مالکیت شرکت­ های خارجی در سهام شرکت ها
- .

از انواع روش­ های موجود به منظور سرمایه گذاری خارجی در بازارهای سرمایه دنیا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پذیرش متقابل سهام شرکتهای دو کشور در بورس های همدیگر Cross Listing

معامله متقابل سهام شرکتهای دو کشور در بورس های همدیگر Cross Trading

گواهی سپرده آمریکایی ADR

گواهی سپرده جهانی GDR

یکی از الزامات و پیش نیازهای سرمایه گذاری خارجی توانایی مدیریت ریسک­ های موجود در بازار سرمایه توسط سرمایه گذاران خارجی است. از انواع ریسک ­ها می­توان به ریسک­ های سیستماتیک و غیر سیستماتیک اشاره کرد. ریسک­ های غیرسیستماتیک توسط بررسی صورت های مالی شرکت ­های مدنظر سرمایه گذار تا حدی قابل بررسی و مدیریت است، ولیکن ریسک ­های سیستماتیک اعم از ریسک نوسانات نرخ ارز در حال حاضر به دلیل شرایط اقتصادی کشور قابل مدیریت نیست. از انواع روش ها به منظور پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در بازر سرمایه ایران می توان به:

-انجام معامله در بازار سرمایه با ارزهای مختلف

- راه اندازی معاملات قرارداد آتی نرخ ارزهای منتخب

- راه اندازی معاملات قرارداد سلف موازی استاندارد ارز

- راه اندازی صندوق ارزی

اشاره کرد که بتوان تا حدی ریسک نوسانات نرخ ارز را پوشش دهد.

از ضرورت های راه اندازی معاملات قرارداد آتی ارز می­ توان به موارد زیر اشاره کرد:

- قدرت انحصاری دولت تأثیر فعالیت ADR در بازار سهام در سمت عرضه بازار ارز

- وابستگی سیاست ارزی به سیاست مالی دولت

- وجود بازار غیر رسمی و غیر متشکل

- نوسانات غیر عادی بازار ارز کشور و عدم توانایی پوشش ریسک

- هزینه بالای مدیریت بازار ارز با سازوکار کنونی

- عدم نظارت پذیری بازارهای غیر متشکل و ضرورت ایجاد بازاری متشکل و تحت نظارت

- فشار بالای انگیزه‌های سفته بازانه بر بازار ارز و بخش واقعی اقتصاد

- نیاز مبرم به ابزارهای مدیریت ریسک جهت امکان برنامه‌ریزی بخش تولید و تجارت جهت فعالیت‌های آتی

از مزایای راه اندازی معاملات قرارداد آتی ارز می تون به موارد زیر اشاره کرد:

از دید اقتصاد کلان:

- از بین بردن اثر ناپایداری نرخ ارز با معرفی ابزار پوشش ریسک

- کاستن از نیاز به مداخله در تعیین نرخ ارز

- فراهم آوردن معیاری برای پیش بینی رفتار آتی نرخ ارز

- تثبیت نرخ ارز برای فعالیت های تجاری و اقتصادی

- جلوگیری از رسوب و رکود ارز در دست افراد و چرخش آن در معاملات

- کاهش فشار تقاضا بر ذخایر ارزی بانک مرکزی

- اعتبار بخشی به واحد پول ملی

- دسترسی مطلوب به تامین مالی خارجی

- کمک به جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور

- رفع نگرانی بخش تجاری نسبت به ذخیره ارز به عنوان سرمایه در گردش

از دید اقتصاد خرد:

- مدیریت ریسک نوسانات قیمت ارز توسط فعالان

- کمک به کشف صحیح قیمت در بازار نقدی

- کمک به شفافیت قیمت در بازار نقدی

- امکان برنامه ریزی در خصوص صادرات و واردات

از الزامات راه اندازی معاملات قرارداد آتی ارز می تون به موارد زیر اشاره کرد:

همه چیز درباره دلار کانادا و جفت ارز USDCAD در فارکس

پرچم کانادا و آمریکا

ایالات متحده آمریکا و کانادا هر دو از بزرگترین اقتصادهای جهان هستند. از این­رو جفت ارز دلار دلار کانادا USDCAD بسیار مورد توجه است و در دنیا بسیار معامله می­‌شود. در اینجا چند مشخصه منحصر به فرد در مورد USDCAD وجود دارد که معامله گران باید نسبت به آن آگاه باشند. که ما به تفصیل به مشخصه­های مهم آن می­‌پردازیم و درباره ویژگی­‌های برجسته این جفت ارز بحث می­‌کنیم.

USDCAD یک جفت ارز اصلی

USDCAD یک جفت ارز اصلی است که نرخ تبدیل دلار آمریکا به دلار کانادا را نشان می­دهد. USDCAD اسم مستعاری به نام “Loonie” دارد که برگرفته از نماد پرنده لون (loon) است که روی سکه یک دلاری کانادا ضرب می‌شود. نرخ تبدیل USDCAD به ما می­‌گوید که چند دلار کانادا باید بپردازیم تا بتوانیم یک دلار امریکا را خریداری کنیم. به عنوان مثال اگر نرخ تبدیل USDCAD در حال حاضر روی ۱.۳۰ معامله شود این عدد به ما می­گوید که برای خرید یک دلار آمریکا باید ۱.۳۰ دلار کانادا پرداخت کرد.

جفت ارز لونی (loonie) یکی از نقدشونده‌ترین ارزها در بازار فارکس است و جای تعجبی ندارد، چون که این نماد متعلق به دو تا از اقتصاد­های بزرگ و باثبات جهان است. فضای اقتصادی کانادا بسیار مشابه فضای اقتصادی آمریکا است. این دو کشور سابقه بسیار طولانی در شراکت تجاری دارند و هر دو درآمد سرانه (سرانه تولید ناخالص داخلی) بسیار بالایی دارند.

کانادا تولید ناخالص داخلی (GDP) در حدود ۱.۷ تریلیون دلار دارد و به عنوان یک کشور غنی از منابع و معادن کامودیتی شناخته می‌شود. از این رو دلار کانادا بسیار همگرا با منابع طبیعی مشخصی به ویژه نفت است. کانادا در اقتصاد جهانی نقش مهمی ایفا می‌کند چراکه از بزرگترین صادر­کنندگان منابع انرژی در جهان به­ شمار می­‌رود.

فدرال رزرو آمریکا (Federal Reserve) وظیفه مدیریت دلار آمریکا را به عهده دارد و به همین نحو بانک کانادا در قبال سیاست­‌های پولی مربوط به دلار کانادا متعهد است. دلار آمریکا و دلار کانادا هردو به عنوان پول­‌های بی­‌پشتوانه (فیات) شناور شناخته می­شوند. از نظر تاریخی، نرخ تبدیل USDCAD با یک نسبت برابری مشخص در نوسان بوده است چرا که اغلب این جفت ارز مبتنی بر ارزش ۱ مارک(آلمان) مبادله می­شده است. با این حال، مواردی وجود داشته است که جفت USDCAD کمتر از معیار برابری، معامله شده است. این موضوع زمانهایی رخ داده است که ایالت متحده آمریکا درگیر بحران مالی بوده است یا وقتی قیمتی انرژی بخصوص نفت بالا رفته است.

چرا روی USDCAD معامله کنیم؟

چرا شما باید معامله روی USDCAD را مد نظر داشته باشید؟ خب یک دلیل این است که این جفت ارز یکی از نقدشونده‌ترین جفت ارز­ها در بازار فارکس است. نقدشوندگی یکی از مهم­ترین فاکتور­های معامله روی هر جفت ارز در بازار فارکس است به خصوص برای آنها که مایل به معامله گری روزانه (Day trade) یا معامله گری سوئینگ (Swing Trading) هستند. هرچه نقدشوندگی جفت ارز بیشتر باشد شما بهترین قیمت­های عرضه و تقاضا را به دست می­آورید.

به علاوه معامله‌گرانی که روی ارزهای پر حجم تمرکز می­کنند کمترین هزینه لغزش یا اسلیپیج (slippage) در شرایط عادی بازار را می‌پردازند. این هزینه­‌ها معمولاً نادیده گرفته می‌­شوند اما در نهایت می­توانند یک استراتژی را تبدیل به استراتژی برنده یا بازنده یا سربه‌­سر کنند.

ابتدایی­‌ترین راهی که معامله­ گران فارکس از آن سود به دست می­آورند معامله در جهت روند است. از این­رو پویایی بازار یک فاکتور بسیار مهم برای سودآوری از تغییرات قیمت است به همین دلیل در معامله جفت ارز­ها باید پویایی (volatility) در نظر گرفته شود. بعضی از جفت ارزها نوسانات بسیار کمی دارند که به وسیله اندیکاتورهای “متوسط بازه روزانه (ADR) ” یا “متوسط بازه حقیقی (ATR)” اندازه‌گیری می­شود.

جفت ارز USDCAD (دلار دلار کانادا) برای معامله کردن بسیار با ثبات است. و در همین حال پویایی بسیار خوبی هم دارد که به معامله گران اجازه می­‌دهد سود مناسب را از این تغییرات نرخ ارز بگیرد.

جفت ارز USD/CAD هم برای معامله گران تکنیکال، هم فاندامنتال مناسب است. از آنجا که حجم بسیار زیادی در معاملات این جفت ارز اتفاق می­افتد، معامله­ گران تکنیکال می­‌توانند الگوهای تکرارشونده بسیاری را پیدا کنند که می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی خوبی را فراهم کنند.

این شامل الگوهای نموداری کلاسیک از جمله مثلث، پرچم و همچنین الگوهای هارمونیک مانند گارتلی (Gartley) و خفاش(Bat) می‌شود. به علاوه الگوهای نموداری بسیار دیگری هم در دسترس معامله ­گران تکنیکال خواهد بود. از آنجا­که USDCAD خیلی با کامودیتی (commodity) همبستگی دارد، این جفت ارز می­تواند برای معامله گران بنیادی که روی داده­‌های اقتصادی برای تصمیم­‌گیری در بازار حساب می‌کنند نیز مفید باشد.

اسکناس 100 دلاری کانادا

اسکناس ۱۰۰ دلاری کانادا

بهترین زمان برای معامله USDCAD

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته باز است. از این­رو USDCAD را می­توان در هر زمان که بازار باز باشد معامله کرد. با این حال سه جلسه معاملاتی وجود دارند که مهم­تر هستند، از جمله جلسه معاملاتی نیویورک، لندن و توکیو. جفت ارز USDCAD در جلسات نیویورک و لندن بسیار فعال است خصوصاً در فاصله هم­پوشانی جلسه نیویورک و لندن. این هم­پوشانی در ساعت ۸ صبح به وقت نیویورک تا ظهر اتفاق می­افتد. از آنجا­ که فعالیت این ارز در این ساعات بیشتر می­شود جفت ارز USDCAD حداکثر حجم و نوسان خود را در طی این بازه زمانی خواهد داشت. ضمناً باید تأثیر فعالیت ADR در بازار سهام توجه داشته باشید که در طی این ساعات اخبار اقتصادی بسیار مهم هم در ارتباط با کانادا و هم آمریکا در بین ساعات ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح اعلام می­شود، که این نیز باعث افزایش نوسانات در جلسه معاملاتی صبح می­شود.

هم­چنان­‌که ما وارد جلسه معاملاتی استرالیا و توکیو می‌­شویم فعالیت USDCAD رو به کاهش می‌­گذارد. به این صورت که اسپرد قیمت در طول شب افزایش می­‌یابد. هرچند که مدیریت موقعیت­های باز به طور موثر در طول این بازه زمانی امکان­‌پذیر است اما زمان ایده‌آلی برای باز کردن موقعیت جدید نیست. با این توضیح اگر شما یک معامله­ گر بلندمدت “پوزیشن تریدر” هستید تاثیر زیادی بر معامله شما نمی‌گذراد . اما نکته اصلی برای معامله­ گران روزانه و کوتاه مدت است که به دنبال نوسانات قیمت در کوتاه مدت هستند. برای گرفتن نتیجه بهتر این معامله گران باید در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر روی این جفت ارز معامله کنند.

نکات فاندامنتال که روی USDCAD تاثیر می‌­گذارند

دلار کانادا

بیایید روی چند تا از فاکتورهای مهمی که به صورت بنیادی رو نرخ مبادله USDCAD تاثیر می­‌گذارد نگاهی بیاندازیم. اول و مهمتر اینکه هر تصمیم­گیری توسط فدرال رزرو یا بانک کانادا تاثیر بسیار مهمی روی قیمت USDCAD دارد. اندازه نرخ بهره که توسط بانک مرکزی تعیین می شود تاثیر بسیار بزرگی روی رشد یا کوچک شدن یک اقتصاد دارد.

در حالت کلی وقتی که بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم فزاینده است، نرخ بهره را افزایش می­دهد تا به این وسیله اقتصاد کشور را با ثبات کند. و برعکس زمانی که بانک مرکزی نیاز دارد تا فضای اقتصادی کشور را به دنبال یک دوره رکود تحریک کند، معمولاً نرخ بهره را پایین می‌­آورند که نتیجه آن رشد اقتصادی خواهد بود. به علاوه از آنجایی­‌که سیاست های پولی فدرال رزرو یا بانک مرکزی کانادا مربوط به تقاضای پول است اغلب با تغییراتی در نرخ مبادله USDCAD همراه خواهد بود.

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم کانادا یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان نفت در جهان است. در حال حاضر کانادا بیشتر از ۳ میلیون بشکه نفت در روز به آمریکا صادر می کند. به همین خاطر آمریکا بسیار وابسته به واردات نفت کانادا برای تأثیر فعالیت ADR در بازار سهام مصرف داخلی خود است.

مکانیزم عرضه و تقاضای نفت میتواند اثر بزرگی روی USDCAD بگذارد. به طور کلی زمانی که تقاضای نفت از سوی آمریکا برای نفت کانادا افزایش می­یابد، این افزایش تقاضا منجر به افزایش قیمت نفت می­شود و در نتیجه USDCAD دچار افت می­شود. و برعکس زمانی که تقاضای آمریکا برای نفت کانادا کاهش می­یابد این امر باعث کاهش قیمت نفت شده و ما شاهد رشد در USDCAD خواهیم بود.

یکی از مهم­ترین داده­‌های کلیدی که اکثر معامله­ گران ارز و سرمایه­ گذاران، آن را دنبال می­کنند نرخ اشتغال در یک کشور یا منطقه است. زمانی که در یک اقتصاد نرخ بیکاری صفر یا نزدیک به صفر باشد نشان از سلامت اقتصادی است. و برعکس زمانی­که یک اقتصاد با موج بزرگی از نرخ بیکاری رو­به­رو است این امر نشانه یک اقتصاد ضعیف می­باشد.

گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) که توسط اداره کار و آمار آمریکا اعلام می­شود می‌تواند منجر به تغییرات بزرگی در نرخ‌های بازار شود بخصوص زمانی­که ارقام گزارش شده از انتظارات اقتصاددانان بسیار فاصله می‌گیرد می­تواند منجر به حرکات بسیار بزرگ در USDCAD شود.

همبستگی های USDCAD

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم این جفت ارز همبستگی بسیاری با قیمت نفت دارد، از این­رو یکی از سه جفت ارز مهم کالایی در بازار فارکس است. دو­تای دیگر شامل AUDUSD و NZDUSD می­شود. اجازه دهید تا به یک همبستگی بسیار مهم بین USDCAD و قیمت نفت نگاهی بیاندازیم. به طور تاریخی همیشه یک همبستگی معکوس بین USDCAD و قیمت نفت وجود داشته است. با این توضیح، زمانی­که قیمت نفت بالا می­رود USDCAD دچار افت می­شود و زمانی­که قیمت نفت دچار افت می­شود، USDCAD رشد می­کند.

اما USDCAD با سایر ارز­ها چگونه همبستگی دارد؟ جفت ارز USDCAD تمایل دارد تا در جهت USDCHF و USDJPY حرکت کند. از این­رو USDCAD معمولاً یک همبستگی مثبت با این دو جفت ارز دارد. از طرف دیگر جفت ارز USDCAD تمایل دارد که در جهت مخالف EURUSD و AUDUSD و GBPUSD حرکت کند. از این­رو USDCAD یک همبستگی منفی با این سه جفت ارز دارد. هرچند این مطلب را در ذهن داشته باشید که این همگرایی و واگرایی می­تواند در طول زمان دچار تغییر شود.

حال بیایید نگاهی به یک مثال از یک همبستگی ساده بیاندازیم. در عکس زیر شما یک همبستگی هفتگی (که به طور هفتگی محاسبه شده) را بین USDCAD و سایر جفت ارزهای اصلی و فرعی بررسی شده را می­بینید. همانطور که می­بینید همبستگی مثبت در سمت راست خط عمودی یا نقطه صفر کشیده شده و همبستگی منفی در سمت چپ خط عمودی و نقطه صفر کشیده شده است.

همبستگی USDCAD و دیگر جفت ارزها

همبستگی USDCAD و دیگر جفت ارزها

معامله لونی (LOONIE) – استراتژی معامله USDCAD

اکنون می­خواهیم که یک استراتژی ساده معامله گری روزنه که به شما نشان می­دهد چگونه USDCAD معامله کنیم، را برای شما توضیح دهیم. این استراتژی از نوع خروج از “محدوده شروع جلسه معاملاتی” می­باشد. به کمک این استراتژی ما به دنبال بالاترین قیمت و کمترین قیمت USDCAD در طول بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا هستیم. این یک پنجره یک ساعته است که ما به عنوان محدوده زمانی باز شدن بازار در نظر می­گیریم. ما ترجیح می­دهیم شروع پنجره از ساعت ۸:۳۰ صبح باشد چرا­که گزارش­های اقتصادی آمریکا و کانادا معمولاً در این بازه زمانی منتشر می­‌شوند.

در اینجا قوانین مورد استفاده در این استراتژی را برای شما شرح می­دهم. این استراتژی در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای بسیار کارآمد است.

  • هر گزارش اقتصادی مربوط به آمریکا یا کانادا باید در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا برنامه ریزی شود.
  • بالاترین قیمت در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا را بنویسید.
  • پایین ترین قیمت در بازه زمانی ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ صبح به وقت شرق امریکا را بنویسید.
  • در جهتی که قیمت، محدوده‌ای را که در بالا توضیح دادیم می­شکند، وارد معامله شوید.
  • حد ضرر را ۲ پیپ پایین تر از محدوده یک ساعته در معامله خرید، و ۲ پیپ بالاتر از محدوده، اگر معامله فروش باشد قرار دهید.
  • نقطه خروج هم بر اساس یک مقدار ثابت خواهد بود که به اندازه دامنه تغییرات در بازه یک ساعته تعیین می­شود.که برای مثال اگر شما موقعیت خرید داشته باشید این اندازه در بالای محدوده و اگر موقعیت فروش داشته باشید این اندازه در پایین محدوده گذاشته می­ شود.
  • حد سود یا حد ضرر باید در بازه زمانی ده کندل ۱۵ دقیقه‌ای اول قرار گرفته شود. اگر در این مدت قیمت نه به حد سود و نه به حد ضرر اصابت نکرد، شما باید در شروع ۱۱ امین کندل از معامله خارج شوید.

این استراتژی با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک طراحی شده است. هرچند این استراتژی نرخ برنده شدن (WinRate) بالای ۵۵% را دارد. از این­رو اگر شما این استراتژی را در بلند مدت استفاده کنید برای شما سودآوری قابل توجهی خواهد داشت.

مهم­ترین چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که استراتژی را فقط زمانی بکار ببرید که یک گزارش اقتصادی مهم در این بازه یک ساعته در حال انتشار باشد. چرا­که شکست به تأثیر فعالیت ADR در بازار سهام بیرون از منطقه همراه با یک رویداد خاص، یک مومنتوم در همان جهت مشخص به دنبال دارد که به مدت چند ساعت در جهت شکست (از منطقه)، به حرکتش ادامه می­دهد.

مثالی از معامله USDCAD

بیایید به یک مثال از استراتژی­ (که در بالا گفته شد) را در عمل و در نمودار واقعی نگاهی بیاندازیم. در زیر شما یک نمودار از USDCAD در تایم فریم ۱۵ دقیقه ای را می­بینید.

جفت ارز USDCAD

همانطور که می­بیند محدوده یک ساعته از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ ادامه داشته است. که شامل ۴ کندلی است که با رنگ مایل به قهوه ای با خط افقی نشان داده شده است. برای اینکه شرایط معامله مهیا شود، اول باید بنگریم که آیا اخبار و گزارش اقتصادی که اثر مهمی بر روی جفت ارز مورد نظر ما دارد در این پنجره زمانی در حال انتشار هست یا نه؟

در این مورد به خصوص گزارش CPI آمریکا در ساعت ۸:۳۰ منتشر شده است. دقت کنید که ما دو خط افقی در بالا و پایین پنجره ای که از ساعت ۸:۳۰ شروع شده است کشیده­ ایم. که بالاترین قیمت و کمترین قیمت طی این بازه زمانی یک ساعته را به شما نشان می­دهد. ضمناً دقت کنید که کندل اولی چقدر با قدرت در پی انتشار گزارش اقتصادی (CPI) به پایین آمده است.

اما بعد از ۳۰ دقیق قیمت شروع به بازیابی خود می­کند و با سومین کندل محدوده که یک کندل چکش (hammer) است شروع به صعود میکند. نقطه پایین (LOW) چکش بر روی نقطه کف (LOW) محدوده منطبق شده است. به دنبال این کندل چکشی قیمت شروع به بالا رفتن می­کند. در نهایت به خط مقاومت بالای محدوده یک ساعته می­رسد و آن را می­شکند. این اتفاق منجر به ورود ما به بازار شده و ما USDCAD را می­خریم. حد ضرر ما ۲ پیپ زیر خط پایینی محدوده یک ساعته قرار می­گیرد. که در این شکل با خط چین سیاه مشخص شده است. استراتژی خروج به ما می­گوید که نقطه هدف معامله را به مقدار دامنه محدوده یک ساعته، بالای آن قرار دهیم. خط زرد پیکان‌دار پایینی نشان‌دهنده اندازه محدوده قیمتی (پنجره) است در حالی­که خط زرد پیکان دار بالای محدوده نشان دهنده هدف قیمتی و حد سود ماست. نگاه کنید که چگونه قیمت در نهایت در همان بازه زمانی دو ساعت و نیمی که با ده کندل ۱۵ دقیقه‌ای که به دنبال شکست، بالا رفته‌­اند مشخص شده است به هدف قیمتی می­رسد.

خلاصه

جفت ارز USDCAD یکی از مهم­ترین جفت ارزها است که توسط بسیاری معامله ­گران معامله می­شود و نقدشوندگی بالایی در بین سایر ارزها دارد. و این نماد، نماینده واحد پول دو کشور پیشرفته آمریکا و کانادا در جهان است. نرخ مبادله USDCAD (دلار دلار کانادا) نسبتاً پایدار است و غالباً در حالت توازن معامله می­شود.

با این حال زمانی­که آشفتگی مالی در آمریکا یا کانادا اتفاق می­افتد یا اینکه با یک تغییر بزرگ در عرضه و تقاضای نفت رو به رو می­شویم این جفت ارز دچار نوسان بیشتر و عدم توازن می­شود. در نهایت ما در این جا شما را با نکاتی که می­تواند در شروع معامله کردن این جفت ارز به شما کمک کند آشنا کردیم.

سرمایه گذاری در مالزی

موضوع این مقاله در مورد سرمایه گذاری در مالزی و همچنین سرمایه گذاری در بازار سهام مالزی ، روند توضیح مزایا و خطرات ناشی از از سرمایه گذاری در مالزی شرایط اساسی و تاثیر گذار در سرمایه گذاری املاک و مستغلات در مالزی و همچنین مورد نیاز در بحث بیمه و پوشش پزشکی در سرمایه گذاری مالزی است لذا در صورت وجود هرگونه شبهه و سوالات بیشتر در مورد سرمایه گذاری در مالزی و طرق دیگر مهاجرت به مالزی می توانید با وکلا و مشاورین برجسته امر حقوق بین الملل تماس حاصل فرمایید . امید است با مطالعه این مقاله که در خصوص سرمایه گذاری در مالزی تهیه و تکمیل شده است، توانسته باشیم مطالب مفیدی را خدمت شما عزیزان همیشه همراه قرار داده باشیم .

آیا در مورد سرمایه گذاری در مالزی سوالاتی‌دارید؟ آیا می خواهید بیشتر با مسئله سرمایه گذاری در بازار سهام مالزی آشنا شوید ؟ آیا از مزایا و خطرات ناشی از از سرمایه گذاری در مالزی مطلع هستید؟ آیا از الزامات مورد نیاز برای سرمایه گذاری مالزی اطلاعاتی دارید ؟

مزایا و خطرات ناشی از سرمایه گذاری در مالزی

مالزی دارای یک دولت محور باز و تازه صنعتی اقتصاد بازار . بین سال های ۱۹۵۷ تا ۲۰۰۵ گزارش رشد تولید ناخالص داخلی این کشور (GDP) نرخ ۶٫۵۵٪ به طور متوسط بوده است که آن را به یکی از بهترین اقتصادهای ساخته شده در منطقه تبدیل کرده است. نرخ رشد بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ در کشور مالزی کاهش یافته که فقط ۱٫۲۹٪ بوده است اما با این حال کشور مالزی به عنوان اقتصاد بالغ شناخته می شود .

با توجه به شاخص رقابت IMD، اقتصاد مالزی چهاردهمین بازار رقابتی در جهان و رتبه پنجم در میان کشورهای با جمعیت بیش از ۲۰ میلیون شناخته می شود، که آن را بالاتر از کشورهایی هایی مانند ژاپن، استرالیا، و انگلستان قرار داده است. بانک جهانی نیز این کشور را به عنوان ششمین کشور در جهان در جهت فعالیت مثبت انجام کسب و کار و ششمین کشور فعال برای سرمایه گذاری خارجی انتخاب کرده است .

كليه مراكز درماني عوارض ناخواسته دارويي را گزارش دهند

كليه مراكز درماني عوارض ناخواسته دارويي را گزارش دهند

معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي يزد گفت: كليه مراكز درماني بايد هرگونه عوارض ناخواسته دارويي را به وزارت بهداشت گزارش دهند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) – منطقه يزد، دكتر ابواحسيني در سمينار عوارض ناخواسته دارويي (ADR) اظهار داشت: طبق دستور العمل وزارت بهداشت در چندسال گذشته، هرگونه واكنش زيان آور و ناخواسته كه نسبت به واكسن و دارو ايجاد شود عوارض دارويي گفته مي شود.

وي ادامه داد: تمام افراد مرتبط با درمان از قبيل پزشكان، پرستاران، مراكز درماني خصوصي و دولتي، مطب‌ها، كلينيك‌ها، مراكز داروي، داروخانه ها، شركت هاي توليدي و توزيعي دارويي و . موظف به گزارش دهي هرگونه عوارض ناخواسته دارويي به وزارت بهداشت هستند.

وي افزود: مركز عوارض ناخواسته دارويي جهت ثبت و بررسي عوارض ناخواسته داورها در وزارت بهداشت و درمان فعاليت مي كند و افراد مشغول بكار در مراكز درماني بايد در فرمهاي زردرنگ خاص اين امر مشخصات بيمار، نوع دارو و عارضه آن را ثبت كرده و به وزارتخانه گزارش دهند.

وي تصريح كرد: عوارض جدي و مشكوك شامل مرگ، تهديد كننده حيات، ناهنجاري مادرزادي و . مي باشد كه اين موراد بايد در عرض 48 ساعت در فرم زردرنگ پر شده و به مركز ADR گزارش شوند.

وي گفت: وجود فرم زردرنگ در ايستگاه پرستاري ضروري است. همچنين نصب تابلوي عوارض دارويي جهت اطلاع رساني در مراكز درماني لازم است.

دكتر ابواحسيني خاطرنشان كرد: معاونت غذا وداروي دانشگاه علوم پزشكي يزد براي تمام بيمارستان‌هاي استان يك نفر نماينده مركز ADR تعيين كرده است.

وي در پايان ارسال بروشورهايي در خصوص عوارض ناخواسته دارويي به داروخانه جهت توزيع بين مردم، تجليل از رابطين برتر، برگزاري كارگاه آموزشي جهت پرسنل و . را از ديگر اقدامات معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي يزد در اين خصوص عنوان كرد.

گفتني است؛ سمينار يك روزه عوارض ناخواسته داروئي (ADR) با امتياز بازآموزي براي كليه پزشكان، دندانپزشكان و داروسازان و امتياز پودماني ويژه كادر درماني (پرستار، مام، تكنيسين اتاق عمل، هوشبري و تكنيسين داروئي) با حضور مدير كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صبح امروز در محل سالن دكتر جوادي بيمارستان شهيد صدوقي برگزار شد.

شايان ذكر است؛ عوارض دارويي به ثبت رسيده در ايران، خطاهاي دارويي و راهاي پيشگيري از آنها، تاثير گزارشات ADR بر سلامت جهاني از مباحث مطرح شده در اين سمينار مي باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.