چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟


report this ad

رسم کلی نمودار توابع به کمک مشتق

ما د بخشهای قبلی در مورد رسم نمودار توابع به کمک انتقال مفصل توضیح دادیم .اما روش انتقال همیشه جوابگو نیست و ممکنه به این ساده گی هم نباشد.در این مطلب میخواهیم مراحل کلی رسم نمودار یک تابع به کمک مشتق را بررسی کنیم برای این کار مراحل زیر را باید انجام بدیم :

1-دامنه تابع را تعیین می کنیم.

2-باید ببینیم تابع متناوب است و در صورت متناوب بودن دوره تناوب آن را مشخص کنیم. این کمک می کند تا بخشی از نمودار تابع را بر روی برخی از زیر فاصله ها ترسیم کنید و سپس نتیجه را بازتاب دهید.

3- زوج ،فرد بودن تابع را بررسی می کنیم.تابع زوج نسبت به محور y ها قرینه است و تابع فرد نسبت به مبدا مختصات متقارن است.

4-محل تقاطع تابع با محور yها را حساب می کنیم یعنی [math]f(0)[/math] را با جایگزاری صفر به جای x در تابع محل تلاقی آن با محور y ها را حساب می کینم.

5-محل تلاقی تابع با محور x ها را حساب می کنیم یعنی [math]f(x)=0[/math] را حل می کنیم و مقادیر x را بدست می آوریم .

6-مجانب های تابع را در صورت وجود حساب می کنیم.

7-مشتق اول تابع را حساب می کنیم و با تعیین علامت آن صعودی یا نزولی بودن تابع و نقاط بحرانی و اکسترمم های نسبی تابع را مشخص می کنیم.

8-مشتق دوم تابع را حساب می کنیم و با تعیین علامت آن نقطه عطف تابع و جهت تقعر آن را مشخص می کنیم.

9-مقادیر تابع را در نقاط بحرانی ،عطف ، وابتدا و انتهای بازه داده شده حساب می کنیم.

10-با تشکیل جدول تغییرات تابع و قرار دادن اطلاعات بدست آمده از مراحل فوق در آن نمودار تابع را رسم می کنیم.

مثال 1 :نمودار تابع [math] f(x) = – 3x[/math] را رسم کنیم .

ابتدا دامنه تابع را بدست می آوریم .چون تابع ما چند جمله ای است و ما می دانیم که دامنه توابع چند جمله ای برابر [math]R[/math] است.

2-آیا تابع متناوب است .مشخص است که تابع متناوب نیست چون توابع چند جمله ای متناوب نیستند.

3-اکنون زوج و فرد بودن تابع را بررسی می کنیم در تابع به جای [math]x[/math] ،مقدار [math]-x[/math] را قرار می دهیم به عبارتی باید [math]f(-x)[/math] را حساب کنیم .

[math] f(x) = – 3x \to f( – x) = <( – x)^3>– 3( – x) = – + 3x\\ = – ( – 3x) = f( – x) = – f(x) [/math]

این تابع فرد است پس نمودار آن نسبت به محور مختصات متقارن است .

اکنون مرحله 4 و 5 محل تلاقی نمودار تابع با محورهای [math]x,y[/math] را بدست می آوریم.

محل برخورد با محور y ها :

[math] f(x) = – 3x\\x = 0 \to f(0) = – 3(0) = 0 [/math]

محل برخورد با محور x ها :

[math] f(x) = – 3x\\f(x) = 0 \to – 3x = 0 \to x( – 3) = 0\\\left\< \beginx = 0\\x = \pm \sqrt 3\end \right\> [/math]

6-تابع مجانب ندارد.

[math] \mathop <\lim >\limits_ f(x) = – 3x = – \infty \\\\\mathop <\lim >\limits_ f(x) = – 3x = + \infty \\\\ [/math]

7-مشتق اول تابع را بدست می اوریم و نقاط بحرانی و اکسترمم را مشخص می کنیم:

[math] f(x) = – 3x \to f'(x) = 3 – 3\\f'(x) = 0 \to 3 – 3 = 0 \to 3 = 3 \to = 1\\x = \pm 1 [/math]

نقاط بحرانی تابع را حساب کردیم اکنون باید ببنیم تابع در نقاط بحرانی چه مقداری دارد:

مشتق دوم تابع را حساب می کنیم:

[math] f(x) = – 3x \to f'(x) = 3 – 3\\f”(x) = 6x\\f”(x) چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟ = 0 \to x = 0 [/math]

مقدار تابع را در نقطه عطف حساب می کنیم:

[math] x = 0 \to f(x) = 0 [/math]

اکنون با این اطلاعات بدست امده جدول تعیین علامت را تشکیل می دهیم :

اکنون نمودار تابع را بر اساس جدول تعیین علامت بالا به صورت زیر رسم می کنیم :

نقاط [math] (- 1,2),(0,0),(1,- 2),(\sqrt 3 ,0),( – \sqrt 3 ,0) [/math] را مشخص می کنیم

نمو دار از ربع سوم آغاز می شود و در بازه [math] ( – \infty , – 1] [/math] با تقعر رو به پایین به نقطه [math] ( – \sqrt 3 ,0) [/math] و سپس تا نقطه [math](-1,2)[/math] صعود می کند و در این نقطه ماکسیمم نسبی دارد.

از نقطه [math](-1,2)[/math] با تقعر رو به پایین به نقطه [math](0,0)[/math] نزول می کند و در این نقطه عطف دارد.سپس از نقطه عطف چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟ با تقعر رو به بالا به نقطه [math](1,-2)[/math] نزول می کند و در این نقطه مینیمم نسبی دارد.

در بازه [math] [1, + \infty ) [/math] نمودار از نقطه [math](1,-2)[/math] با تقعر رو به بالا ابتدا به نقطه [math] (\sqrt 3 ,0) [/math] می رسد و سپس تا بی نهایت با همین روند صعود می کند.

مثال 2: نمودار تابع [math] f(x) = – x <(x + 2)^2>[/math] را بدست اورید.

1-دامنه تابع چند جمله ای [math]R[/math] است.

2-تابع متناوب نیست.

3-تابع نه زوج و نه فرد است.

4و 5-محل تقاطع تابع با محورها را بدست می آوریم .

[math] f(x) = – x<(x + 2)^2>\\x = 0 \to f(0) = 0 [/math]

[math] f(x) = – x<(x + 2)^2>\\f(x) = 0 \to – x <(x + 2)^2>= 0\\x = 0\\x = – 2 [/math]

7-مشتق اول تابع و نقاط بحرانی و اکسترمم های نسبی

[math] f(x) = – x<(x + 2)^2>\\f'(x) = – <(x + 2)^2>– 2x(x + 2) = (x + 2)( – x – 2 – 2x)\\ = (x + 2)( – 3x – 2)\\f'(x) = 0 \to (x + 2)( – 3x – 2) = 0\\x + 2 = 0 \to x = – 2\\ – 3x – 2 = 0 \to x = – \frac [/math]

8-محاسبه مشتق دوم و نقاط عطف

[math] f(x) = – x<(x + 2)^2>\\f'(x) = (x + 2)( – 3x – 2)\\f”(x) = ( – 3x – 2) – 3(x + 2)\\f”(x) = 0 \to – 6x – 8 = 0 \to x = \frac> [/math]

9-مقادیر تابع را در نقاط بحرانی و عطف بدست می آوریم :

[math] f(x) = – x<(x + 2)^2>\\x = – 2 \to f( – 2) = 0\\x = – \frac \to f( – \frac) = \frac>>\\x = – \frac \to f( – \frac) = \frac>> [/math]

چگونه فراوانی را بدست اوریم ریاضی هشتم

هنگام کار با داده‌های آماری و محاسبه میانگین، گاهی با داده‌های زیاد و پراکنده مواجهیم. در این حالت بهترین راه، دسته بندی داده ها و تشکیل جدول فراوانی است.

آموزش ریاضی پایه هشتم

همه چیز درباره جدول فراوانی 🗺️ ریاضی هشتم – داده‌های آماری

دوست داری با «دو دو تا چهار تا»ی خودت بفهمی بهترین تیم تاریخ لیگ برتر فوتبال کدومه؟ یا مثلاً نمودار عملکرد درسی خودت رو توی سال‌های مختلف ببینی؟ ما خیلی وقت‌ها با اعدادی مثل نمرات درسی، خرج و مخارج زندگی، تعداد کاربران فضای مجازی و … سر و کار داریم که بررسی آن‌ها خیلی به ما کمک می‌کند. در این آموزش، از مجموعه آموزش ریاضی پایه هشتم ، مفهوم بسیار کاربردی دسته بندی داده ها و جدول فراوانی به ما کمک خواهد کرد تا تعداد زیادی داده آماری را از هم تفکیک کرده و بررسی کنیم؛ اما قبل از آن مروری هم بر انواع نمودارهای آماری خواهیم داشت. حتماً تا آخر مطلب رو بخونید!

خرید دوره جذاب ویدیویی آموزش ریاضی هشتم 🔥💡

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

یادآوری

تعریف آمار

علم جمع آوری، سازماندهی و تحلیل و تفسیر اطلاعات را علم آمار می‌گویند. (با این مبحث در پایه‌های مختلف سر و کار داریم؛ مانند آموزش آمار ریاضی دهم)

تعریف داده آماری

به اطلاعات عددی که جمع‌آوری می‌کنیم، داده آماری گفته می‌شود.

انواع نمودارها و کاربردهای آن‌ها

انواع نمودار داده‌های آماری شامل موارد ذیل می‌باشد:

برای روشن‌تر چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟ شدن مفهوم نمودارها به مثال‌های مفهومی زیر در مورد ویروس کرونا توجه کنید:

دسته بندی داده ها – شاهراه رسیدن به جدول فراوانی

هنگام کار با داده‌های آماری، ممکن است با تعداد داده بسیار زیاد مواجه شوید. مثلاً آیا می‌توانید وضعیت نمرات درس زبان انگلیسی یک مدرسه بزرگ ۲۰۰ نفری را تک تک بررسی کنید؟ قطعاً نه!

چگونه می‌توانیم این همه داده پراکنده را که جمع‌آوری شده است بررسی کنیم و به نتیجه برسیم؟ با دسته بندی چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟ داده ها متناسب با موضوع آماری و تشکیل جدول فراوانی آن.

به عنوان مثال در یک بررسی آماری با تعداد ۳۶ داده، می‌توان ۶ دسته داشت که هر کدام ۶ داده دارند؛ با تعاریف و روش‌هایی که در ادامه یاد می‌گیرید، آن‌ها را بررسی کرده و برای آن‌ها جدول فراوانی تشکیل می‌دهیم.

تعاریف

دامنه تغییرات

اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین داده آماری را دامنه تغییرات می‌گویند.

طول دسته

اختلاف بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین داده در یک دسته را طول دسته می‌گویند.چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟

میانگین

میانگین، همان‌طور که در سال‌های قبل یاد گرفته‌اید، متوسط داده‌هاست که از تقسیم مجموع داده‌ها به تعداد آن‌ها محاسبه می‌شود.

مرکز دسته

میانگین بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین داده‌های یک دسته می‌باشد که از تقسیم جمع این دو داده تقسیم بر ۲ بدست می‌آید.

فراوانی

تعداد داده‌های هر دسته را فراوانی می‌گویند.

جدول فراوانی

جدولی شامل طول دسته ها، فراوانی هر دسته و مرکز دسته، که در ادامه بررسی خواهد شد.

مثال ۱: در یک کلاس درس ۱۴ نفری، معلم گروه‌های علمی تشکیل داده و اعلام کرده است به بالاترین میانگین نمرات گروهی، جایزه می‌دهد. نمرات و گروه‌بندی دانش‌آموزان به این صورت است:

دامنه تغییرات، طول هر دسته، میانگین کل، مرکز هر دسته و فراوانی دسته‌ها را بدست آورید. کدام گروه برنده جایزه می‌شوند؟ در کدام گروه دانش‌آموزان از لحاظ نمره به هم نزدیکترند؟

برای بدست آوردن دامنه تغییرات، باید بزرگترین و کوچکترین داده را مشخص کنیم (در کل داده‌ها): ۲۰ و ۱۴۲۵، پس دامنه تغییرات برابر است با: ( La ge 20 – ۱۴۲۵ = ۵۷۵)

برای محاسبه طول هر دسته، از تفاضل بیشترین و کمترین نمره هر گروه استفاده می‌کنیم:

میانگین نمرات کل کلاس:

برای محاسبه مرکز هر دسته بزرگترین و کوچکترین نمره هر گروه را با هم جمع کرده و به ۲ تقسیم می‌کنیم:

(La ge begi a aylove li e mx = f ac mS mNove li e mx = f ac17 19 165 … ۱۹۷۵ ۱۹۱۴ove li e mx = ۱۸e da ay)

فراوانی دسته، همان تعداد داده‌های هر گروه است:

گروهی برنده چایزه است که بهترین میانگین را داشته باشد. پس میانگین هر گروه را محاسبه می‌کنیم:

بنابراین گروه ۳ با میانگین بالاتر برنده جایزه خواهد بود.

حال می‌توانیم موارد بدست آمده را به شکل جدول هم دسته‌بندی کنیم:

طول دسته، معیاری برای نزدیک بودن داده‌ها در دسته بندی داده ها:

برای پاسخ به سؤال در مورد این که کدام گروه از لحاظ نمره به هم نزدیک‌تر بوده‌اند، می‌توان از طول دسته استفاده کرد؛ چون نشان می‌دهد بهترین و بدترین نمره چقدر فاصله دارند. در این مورد، گروه ۳ با طول دسته ۱ بهترین عملکرد را داشته‌اند.

مثال ۲: اگر میانگین ۵ نمره درسی شما ۱۷۵ باشد، با گرفتن نمره‌های ۱۹ و ۱۵ در دو آزمون بعدی وضعیت نمره شما بهتر خواهد بود یا خیر؟

میانگین ۵ نمره درسی شما ۱۷۵ بوده است؛ بنابراین طبق فرمول میانگین ( La ge ove li e mx = f ac mS mN o 175 = f ac mS5) مجموع نمرات او (S) برابر است با: ( La ge mS = 5 imes 175 = 875 )

برای تعیین وضعیت، باید میانگین قبلی و میانگین جدید را با هم مقایسه کرد. برای بدست آوردن میانگین جدید:

( La ge ove li e mx = f ac mS mN = f ac875 19 157 )

( La ge ove li e mx = f ac12157 simeq 1735 )

به دلیل کاهش میانگین، نمره او کاهش یافته است.

خرید دوره جذاب ویدیویی آموزش ریاضی هشتم 🔥💡

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

روش دسته بندی داده ها و تشکیل جدول فراوانی

در این بخش ابتدا روند کلی دسته بندی داده ها و تشکیل جدول فراوانی را مرور کرده و پس از آن، این موارد را در مثال بکار می‌گیریم. برای دسته بندی داده ها تا رسیدن به جدول فراوانی مراحل زیر را طی می‌کنیم:

تذکر: بازه عددی هر دسته بدین صورت است: ؛ یعنی عدد انتهایی مربوط به دسته بعدی است؛ به جز در دسته آخر که عدد انتهای بازه هم جزو دسته است.

محاسبه میانگین به کمک جدول فراوانی

زمانی که تعداد داده‌ها زیاد باشد، استفاده از فرمول گفته شده در بخش قبل، بسیار زمان‌بر خواهد بود.

در چنین شرایطی می‌توان ابتدا مطابق مراحل گفته شده در قسمت قبل، جدول فراوانی را تشکیل داد و سپس از فرمول زیر برای محاسبه میانگین کل داده‌ها استفاده کرد:

در واقع در این فرمول، جهت کاهش محاسبات، مرکز هر دسته به عنوان میانگین دسته در نظر گرفته شده است.

مثال ۳: نمرات ریاضی ۳۰ دانش‌آموز به صورت زیر می‌باشد:

با دسته بندی داده ها در ۳ دسته، میانگین نمره کلاس را بدست آورده و نمودار فراوانی آن را رسم کنید.

مشاهده می‌شود که بیشترین و کمترین داده به ترتیب ۲۰ و ۸ است. مراحل زیر را طی می‌کنیم:

مراحل حل ۳:

مراحل زیر را برای رسیدن به پاسخ طی می‌کنیم:

میانگین نمرات کلاس، از تقسیم (مجموع حاصل‌ضرب فراوانی در مرکز دسته) بر (مجموع فراوانی‌ها = تعداد داده‌ها) بدست می‌آید:

( La ge ove li e mx = f ac45230 simeq 1507 )

همچنین نمودار فراوانی آن به این صورت خواهد بود:

قسمتی از فایل ویدیویی جدول فراوانی ریاضی هشتم

برای خرید فایل کامل این ویدیو دکمه خرید زیر این ویدیو را کلیک کنید.

خرید فایل ویدیویی همه چیز درباره جدول فراوانی 🗺️ ریاضی هشتم

۳۹٫۰۰۰ تومان ۱۹٫۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

زنگ آخر کلاس جدول فراوانی

در این درس‌نامه مهم، یاد گرفتیم که چگونه با یک سری مراحل ساده مانند محاسبه دامنه تغییرات و طول دسته، تعداد زیادی داده آماری را دسته بندی کنیم و برای آن‌ها جدول فراوانی تشکیل دهیم.

با این روش اکنون می‌توانیم میانگین را در بررسی حجم زیادی از داده‌های پراکنده بدست آوریم. حالا به راحتی می‌تونی با میانگین‌گیری ببینی مثلاً توی کدوم مقطع تحصیلی عملکرد بهتری در درس ریاضیات داشتی.

در صورتی که هر سؤالی از این مبحث داشتید، سوال خود را در پایین همین قسمت در دیدگاه‌ها برایمان بنویسید. کارشناسان ریاضیکا به سؤالات شما پاسخ خواهند داد.

خرید دوره جذاب ویدیویی آموزش ریاضی هشتم 🔥💡

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ۶۸۰٫۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خانه ریاضی هشتم آمار و احتمال ریاضی هشتم جدول فراوانی داده ها ، تعاریف و نکات مربوط به آن

جدول فراوانی داده ها ، تعاریف و نکات مربوط به آن

پیج اینستاگرام ما را دنبال کرده و از این فیلم های آموزشی دیدن فرمایید.

آدرس پیج اینستاگرام : da sda kha e_i @ بر روی آن کلیک کنید.

زمانی که در رابطه با موضوعی اطلاعاتی جمع آوری می شود. نیاز است این اطلاعات به طور مناسب دسته بندی شود. جدول فراوانی داده ها یکی از …

جدول فراوانی داده ها ، تعاریف و نکات مربوط به آن

زمانی که در رابطه با موضوعی اطلاعاتی جمع آوری می شود. نیاز است این اطلاعات به طور مناسب دسته بندی شود. جدول فراوانی داده ها یکی از ساده ترین ابزارهای دسته بندی اطلاعات است. به اطلاعات جمع آوری شده ، داده های آماری گفته می شود.

فرض کنید در یک کلاس ۳۰ نفره ، نمرات درس ریاضی دانش آموزان به صورت زیر است و می خواهیم این داده ها را در ۳ دسته ، تقسیم بندی کنیم.

قبل از اینکه به سراغ جدول فراوانی داده ها بریم باید با ۲ تعریف زیر آشنا شویم:

در این مثال ، بزرگترین داده ۱۹ و کوچکترین داده ۴ است. پس دامنه تقییرات برابر است با : ۱۵=۴-۱۹

دامنه تغییرات ۱۵ و تعداد دسته ها ۳ تا است. بنابراین طول دسته ها باید ۱۵ تقسیم بر ۳ یعنی ۵ باشد.

اولین سطر جدول فراوانی داده ها (در کلی ترین حالت) به صورت زیر است: هر کدام از ستون های جدول را به ترتیب توضیح می دهیم:

در جدول فراوانی داده ها ، از کوچک ترین داده شروع می کنیم و به اندازه طول دسته به آن اضافه می کنیم. و سپس دسته بعدی را با عدد انتهای دسته قبلی شروع کرده و اندازه طول دسته به آن اضافه می کنیم. همین کار تا رسیدن به بزرگترین داده ادامه می دهیم.

در این مثال ، اگر از عدد ۴ که کوچکترن داده است شروع کنیم و اندازه طول دسته (یعنی ۵ واحد ۵ واحد) جلو برویم اعداد به صورت ۴ و ۹ و ۱۴ و ۱۹ خواهد شد. از ۱۹ دیگه بیشتر نمی رویم چون بزرگترین داده ۱۹ است. حالا دسته های ۴ تا ۹ و ۹ تا ۱۴ و ۱۴ تا ۱۹ به شکل زیر در جدول فراوانی داده ها یادداشت می کنیم.تذکر : وقتی می گوییم حدود دسته اول از ۴ تا ۹ است، دقت کنید که خود عدد ۹ در این دسته به حساب نمی آید، بلکه در دسته بعدی قرار می گیرد. همین طور برای دسته دوم، عدد ۱۴ در این دسته حساب نمی شود، بلکه در در دسته بعدی قرار دارد.

داده های مسئله را یک به یک نگاه می کنیم. هر داده ، در هر دسته ای که قرار داشت، به ازای آن یک خط نشان، در ردیف مربوط به دسته خودش قرار می دهیم. زمانی که می خواستیم خط نشان پنجم را قرار دهیم، آن را به صورت خط کج بر روی ۴ تای قبلی می کشیم تا شمردن تعداد خط نشان ها ساده تر باشد.

در این مثال ، داده هایی که در دسته اول ، دوم و سوم قرار می گیرند را به ترتیب با رنگ های قرمز ، آبی و سبز مشخص کرده ایم. خط نشان ها در این جدول فراوانی داده ها به صورت زیر است: فراوانی دسته ها :

تعداد داده هایی که در هر دسته قرار می گیرد برابر با فراوانی آن دسته است. بنابراین تعداد خط نشان های هر دسته، همان فراوانی آن دسته است. مرکز دسته :

میانگین ابتدا و انتهای هر دسته برابر با مرکز آن دسته است.

به مرکز دسته ، میانگین دسته نیز گفته می شود.

بنابراین برای نوشتن این ستون فقط کافی است، ابتدای هر دسته را با انتهای خودش جمع کرده و جواب را تقسیم بر ۲ کنیم.

نکته : فاصله بین دو مرکز دسته پشت سرهم ، دقیقا برابر با طول دسته ها است.

در این مثال ، فاصله بین مرکز دو دسته متوالی برابر با ۵ است.

نکته : برای پیداکردن مرکز دسته، می توان ابتدای هر دسته را با نصف طول دسته جمع کرد.

در این مثال طول دسته ۵ ، پس نصف آن ۲۵ است. اگر عدد ۲۵ را با ۴ جمع کنیم ۶۵ بدست می آید. مرکز دسته اول.

و بقیه هم به طور مشابه

اعداد این ستون از جدول فراوانی داده ها ، به سادگی با ضرب کردن مقدار فراوانی هر دسته در مرکز دسته خودش بدست می آید. این کاربرد این ستون در محاسبه میانگین داده ها است.

میانگین داده ها :

اطلاعات ستون آخر، یعنی فراوانی × مرکز دسته را با هم جمع می کنیم.

اطلاعات مربوط به ستون فراوانی را نیز با هم جمع می کنیم.

از تقسیم مجموع ستون فراوانی×مرکز دسته بر مجموع ستون فراوانی، میانگین تقریبی همه داده ها بدست می آید.

رسم نمودار ستونی با توجه به جدول فراوانی داده ها:

محور افقی این نمودار مربوط به حدود دسته ها و محور عمودی آن مربوط به فراوانی هر دسته است.

امیدوارم که مطالب این درس براتون مفید باشه. در صورتی که سوالی دارید می توانید از بخش ارسال دیدگاه آن را با ما در میان گذاشته و جواب سوال خود را در کمترین زمان ممکن (حداکثر ۲۴ ساعت) مشاهده کنید.

چگونه فراوانی را بدست اوریم ریاضی هشتم

نظرات بسته شده اند

آخرین مطالب سایت

 • دانلود آهنگ هی ناز میکنه واسم
 • کشته شدن پسر توسط پدر
 • متن خداحافظی برای کربلا
 • سوال امتحانی عربی هفتم
 • آرومم کن
 • کد غیرفعال سازی رومینگ ایرانسل
 • نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
 • غذای ترکی گوزلمه
 • قباد ناصری
 • فیلم شوق پرواز قسمت آخر
 • نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان
 • مولف کتاب هدایه المتعلمین
 • بازی سپاهان ذوب آهن
 • ساعت بازی سپاهان ذوب آهن
 • پخش زنده سپاهان ذوب آهن
 • بازی سپاهان ذوب آهن زنده
 • بازی سپاهان و ذوب آهن زنده
 • دانلود آهنگ محسن چاوشی سال بی بهار
 • پخش زنده بازی سپاهان ذوب آهن
 • دیدی که عاشقت کردم

لینک های مفید

تمامی مطالب سایت توسط ربات جمع آوردی شده است در صورت نارضایتی از طریق تماس با ما در ارتباط باشید تا تمامی محتویات سایت شما حذف شود .

نحوه یافتن شیب نمودار: بینش و حقایق جامع

نمودار برای نمایش بصری مفاهیم فیزیکی برای درک آسان و بهتر استفاده می شود. به عنوان مثال، نمودار حرکت برای توصیف حرکت یک جسم متحرک مانند موقعیت، سرعت، فاصله و شتاب استفاده می شود. نمودار به ما کمک می کند تا رابطه بین دو مفهوم فیزیکی را به روشی بهتر درک کنیم. به عنوان مثال نمودار موقعیت و زمان به ما اطلاع می دهد که چگونه موقعیت بدن با گذشت زمان تغییر می کند.

La نمودار دکارتی با محور x مثبت و منفی و محور y مثبت و منفی به چهار ربع تقسیم می شود. در ربع اول، x و y هر دو دارای مقادیر مثبت هستند، در حالی که، در ربع سوم، هر دو منفی می شوند. حالا در دوم و چهارم یکی مثبت و دیگری منفی است.

پس از رسم نمودار، خط یا منحنی که به آن می رسیم به عنوان شیب شناخته می شود. شیب مقدار کمیت فیزیکی خاص را تعیین می کند. به عنوان مثال، شیب نمودار سرعت و زمان، مقدار شتاب جسم را نشان می دهد.

شیب نمودار با فرمول محاسبه می شود:

با جایگزینی مقادیر، فرمول تبدیل می شود:

چگونه شیب چهار نقطه در نمودار را پیدا کنید؟

نحوه پیدا کردن شیب نمودار

شیب نقاط داده شده را از طریق فرمول ارزیابی می کنیم. چهار نقطه را می توان به روش های مختلف مرتب کرد. اجازه دهید حالت کلی را همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است در نظر بگیریم. در اینجا A ( 3, 5 ), B ( -4, 4 ), C ( -2, -1 ) و D ( 5, 1 ) چهار نقطه نمودار و بنابراین چهار شیب هستند. مقادیر شیب می تواند یکسان یا متفاوت باشد. بنابراین در اینجا ما به صورت جداگانه شیب هر چهار شیب را با استفاده از فرمول پیدا می کنیم:

شیب AB، مقدار A ( 3,5 ) و B ( -4, 4 ) را جایگزین می کنیم.

به طور مشابه، شیب BC می شود:

شیب سی دی خواهد بود.

شیب DA به صورت زیر محاسبه می شود.

نحوه پیدا کردن شیب نمودار با یک نقطه

اگر فقط یک مجموعه از نقاط به ما داده شود، نمی‌توانیم شیب نمودار را پیدا کنیم. برای شیب، دو نقطه از نمودار مورد نیاز است.

دو نقطه برای توصیف یک خط مهم هستند. درست مانند شکل (i)، با رسم نمودار یک خط مشخص به دست می آوریم. از این نقاط می توانید شیب را ارزیابی کنید. اما یک مجموعه از نقاط می تواند راه حل بسیاری از خطوط باشد و بنابراین می توانند شیب های مختلفی مانند شکل (ii) داشته باشند. و به همین دلیل است که نمی توان شیب نمودار را یک نقطه پیدا کرد.

هنگامی که خط یک نمودار نیز به ما ارائه شود، می توانیم شیب یک نقطه را پیدا کنیم. به عنوان مثال، نمودار بالا و یک نقطه A (2,4،4,6) برای ما ارائه شده است. اکنون در این، می‌توانیم به‌طور تصادفی یک نقطه دیگر B (XNUMX،XNUMX) را روی خط بگیریم و مختصات آن را ردیابی کنیم. در نهایت، نقاط A و B را در چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟ فرمول شیب جایگزین می کنیم.

بنابراین شیب نمودار 1 است

نحوه پیدا کردن شیب نمودار بدون نقطه

اگر نقطه ای به ما داده نشود، نمی توانیم شیب خط را پیدا کنیم. برای محاسبه شیب باید اطلاعاتی در دسترس باشد. بنابراین وقتی نقطه ای داده نمی شود، برای یافتن شیب نمودار باید معادله خط را ارائه کنیم.

یک خط مستقیم با معادله ای نشان داده می شود

در اینجا y مختصات است و x ابسیسا مختصات است. m مقدار شیب خط را نشان می دهد و c نقطه ای است که خط محور y را قطع می کند.

بنابراین در صورتی که معادله خط به ما ارائه شود، می‌توانیم شیب آن را پیدا کنیم. به عنوان مثال، معادله به صورت y = 4x + 2 داده می شود. با مقایسه آن با معادله کلی فوق، به دست می آوریم:

بنابراین شیب خط 4 است.

نحوه پیدا کردن شیب یک خط با دو نقطه

اگر به جز دو نقطه چیزی مرتبط با نمودار به ما داده نشود، می توانیم شیب خط را نیز پیدا کنیم. با استفاده از فرمول کلی شیب محاسبه می شود. فرض کنید دو نقطه A (1,3 ) و B ( 2,6 ) در نظر گرفته شده است و باید شیب را از این نقاط پیدا کنیم. اجازه دهید مقادیر این نقاط را در فرمول شیب جایگزین کنیم.

بنابراین شیب خط 3 می شود

بنابراین، در این مقاله به همه نحوه یافتن شیب از یک نقطه، دو یا چهار نقطه و حتی بدون هیچ نقطه پرداخته ایم.

پرسش های متداول (پرسش و پاسخ)

شیب چه اطلاعاتی را ارائه می دهد؟

گرادیان یک خط، شیب نمودار را توصیف می کند.

تنها با نگاه کردن به شیب، متوجه می شویم که آیا این دو کمیت به طور مستقیم یا معکوس متفاوت هستند. رابطه بین دو متغیر فیزیکی مربوطه را تعیین می کند. با محاسبه آن، با مقدار کمیت سوم آشنا می شویم.

چگونه شیب نمودار را پیدا کنیم؟

شیب یک خط زمانی ارزیابی می شود که حداقل دو نقطه از نمودار مشخص باشد.

فرمولی که برای تعیین شیب یک خط استفاده می کنیم این است

در اینجا دلتا x تغییر در محور x و دلتا y تغییر در محور y است.

بنابراین فرمول را می توان به صورت زیر نیز بیان کرد:

آیا شیب را فقط با یک نقطه می توان یافت؟

اگر فقط یک نقطه به ما داده شود و چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟ نه چیز دیگری که نتوانیم شیب یک خط را پیدا کنیم.

از یک نقطه می توان خطوط زیادی را رد کرد و بنابراین شیب های مختلفی وجود دارد. از این رو یافتن شیب خاص از یک نقطه غیرممکن می شود. برای یافتن شیب باید اطلاعات لازم ارائه شود.

اگر مجموعه ای از امتیازها داده نشود، چه اطلاعات دیگری باید برای یافتن شیب موجود باشد؟

بدون هیچ نقطه، ما نمی توانیم شیب یک خط را پیدا کنیم. باید اطلاعات دیگری در دسترس باشد.

وقتی هیچ نقطه ای ذکر نمی شود، حداقل باید معادله یک خط مستقیم برای یافتن شیب یک خط شناخته شود. معادله کلی یک خط مستقیم است y = mx + c، که در آن m شیب خط است.

سلام، من رابعه خالد هستم و در حال حاضر در حال تحصیل در رشته ریاضی هستم. مقاله نویسی علاقه من است و اکنون بیش از یک سال است که به صورت حرفه ای می نویسم. من که دانشجوی علوم هستم در خواندن و نوشتن در مورد علم و هر چیزی که مربوط به آن است مهارت دارم. اگر آنچه را که می‌نویسم دوست دارید، می‌توانید در لینکدین با من ارتباط برقرار کنید: https://www.linkedin.com/mwlite/in/rabiya-khalid-bba02921a در اوقات فراغت، جنبه خلاقانه‌ام را روی بوم به نمایش گذاشتم. می توانید نقاشی های من را در: https://www.instagram.com/chronicles_studio/ بررسی کنید

پستهای اخیر

قید یکی از بخش های گفتار زبان انگلیسی است. در این مقاله متوجه خواهیم شد که آیا کلمه "زود" یک قید است یا خیر و همچنین با چگونگی و چرایی آن آشنا می شویم. کلمه "اوایل" یک .

ساختار NI3 Lewis به اسکلت الکترونیکی ترکیب، NI3 اشاره دارد. در اینجا الکترون ها با نقطه نشان داده می شوند. اجازه دهید یک ایده کوتاه در مورد ساختار NI3 Lewis داشته باشیم. ساختار NI3 Lewis .

report this ad

دربارهی ما

ما گروهی از متخصصان صنعت با تخصص های مختلف حوزه های آموزشی مانند علوم، مهندسی، ادبیات انگلیسی هستیم که یک راه حل آموزشی مبتنی بر دانش را ایجاد می کنیم.

report this ad

report this ad

اطلاعات عددی

برای این قسمت از درس، دانش آموزان سؤالات زیر را بررسی می کنند:

ما از خانه چقدر مسیر را گذرانده ایم؟

پدر و مادران ما چه مقدار از مسیر را طی کرده اند؟

 1. منظور از خانه چیست؟ خانه ای که الان من در آن زندگی می کنم یا خانه ای که قبلاً زندگی می کردم؟ اگر من قبل از این که این جا زندگی کنم، به تهران رفته باشم، چطور؟ آیا من باید فاصله ی این جا تا تهران را هم حساب کنم؟
 2. اگر به جای خیلی دوری مسافرت نکرده باشم، چطور؟
 3. ما چگونه باید فاصله ی بین شهر ها را بفهمیم؟ اندازه گیری نقشه؟ استفاده از جدول؟
 4. آیا مردم باید شهر های مبدأ و شهر های مقصد شان را بنویسند؟ بنابراین ما می توانیم چک کنیم که فاصله ها منطقی است؟ یا باید فرض کنیم که مقدار طی شده توسط اتومبیل درست خواهد بود؟
 5. دانش آموزان باید این داده ها را جمع آوری، ضبط، سازماندهی و تحلیل کنند. وقتی اطلاعات را جمع آوری و ضبط می کنند، ممکن است دانش آموزان مفید بدانند که برای خودشان از یک رنگ و برای پدر و مادرشان از رنگ دیگر استفاده کنند. فرق عمده در این بحث این خواهد بود که مجموعه داده ها برای این تحقیق احتمال اشکال مشابه ندارند. دانش آموزان باید در مورد این تفاوت ها مشاهداتی انجام دهند. بیشترین داده در هر مجموعه داده در کجا واقع شده است؟ در مورد پستی و بلندی های اطلاعات چطور؟ آیا اطلاعات در یک موقعیت زیاد پهن شده اند؟ در مورد مد چطور؟ آیا هیچ قسمت بیرونی وجود دارد؟
 6. دانش آموزان ممکن است با تلفیق همه ی داده ها از دو مجموعه به یک مجموعه، به طور متفاوتی به سازماندهی اطلاعات توجه کنند. دانش آموزان برای سازماندهی چنین نموداری چه نظری دارند؟ چه مشاهداتی برای دانش آموزان، وقتی این نمودار بتازگی شکل گرته را بررسی می کنند، شفاف تر می شود؟

در پایان، دانش آموزان باید چندین مشاهده ی ریاضیاتی در مورد مجموعه داده ها انجام دهند.

توسعه

از فعالیت های گسترده ای که به مفهوم این درس مرتبط است، استفاده کنید. این فعالیت ها می تواند شامل ادامه ی مطالعه ی یک ایده ی ریاضیاتی خاص و کاربرد هایش باشد و یا تعدادی پیشنهاد برای متناسب کردن درس با سطح عملکرد همه ی دانش آموزان باشد.

بررسی اجرای طرح درس در کلاس

الف. ارزیابی درس

این قسمت شامل سؤالاتی است که معلم در حین درس و بعد از آن می تواند بپرسد. ارزیابی درس، معلم را قادر خواهد کرد تا آموزش درس را تنظیم کند، فعالیت های بیشتری طراحی کند، ابزارهای ارزیابی مناسب را انتخاب کند و برنامه ی آموزشی و ارزیابی را کامل کند.

 1. آیا دانش آموزان به اهداف این درس رسیده اند؟ چگونه مطمئن می شوید؟ چه تغییراتی را باید برای مؤثرتر کردن درس انجام دهم؟
 2. برای موفقیت در این فعالیت، دانش آموزان به چه تمرین های دیگری نیاز دارند؟
 3. قبل از این که دانش آموزان به سراغ فعالیت بعدی بروند، چه تمرین های اضافی نیاز دارند؟
 4. آیا دانش آموزان قادرند تا دلایلشان را به روشی واضح و منطقی توضیح دهند؟
 5. شاخص هایی که دانش آموزان را قادر می کند تا با هم کار کنند و مسئولیت ها را تقسیم کنند، چه هستند؟
 6. چه مدرکی ثابت می کند دانش آموزان مسئولیت فردی را برای فهم مفاهیم ریاضیاتی مطرح شده در گروهشان، انجام داده اند؟
 7. آیا از هر دانش آموز، سؤالاتی برای روشن شدن مفاهیم ریاضیاتی و گسترش فهمشان از ریاضیات، به عمل آمده است؟
 8. آیا دانش آموزان قادرند تا اطلاعات را سازماندهی و یا ثبت کنند؟
 9. دانش آموزان از چه واژگان جدیدی که برای درس بعد بیشتر موردنیاز است، استفاده کرده اند؟
 10. آیا این درس ها برای دانش آموزان مفید است؟ اگر نه، چه اصلاحاتی می تواند مفید باشد تا من انجام دهم؟
 11. چه تعمیم ها و تمرینات اضافی می تواند مفید باشد؟

ب. ارزیابی ریاضیاتی

پیش زمینه ی ریاضیاتی برای معلم ها

 1. پاسخ ها
 2. معمولاً، سؤالات در مورد اطلاعات مطلق، با اعداد پاسخ داده نمی شوند. عموماً اطلاعات مطلق شامل گروه هایی هستند که هر کدام یک خصوصیت مشترک دارند، مانند جنسیت، مسابقه، مذهب و یا علایقی که شخص دارد، مانند رنگ دلخواه، تیم بیس بال، کاندیداهای الکترونیکی و . .
 3. سؤالات در مورد اطلاعات عددی توسط اعداد پاسخ داده می شوند، مانند فاصله ای که دانش آموزان تا مدرسه طی می کنند.
 4. نمایش
 5. معمولاً از رسم خط، نمودار های میله ای و نمودار های دایره ای، برای نمایش اطلاعات مطلق استفاده می شود. رسم خط، نمودارهای میله ای و رسم نمودار درختی برای نمایش اطلاعات عددی استفاده می شوند.
 6. تحلیل
 7. اطلاعات مطلق را می توان به صورت عددی توسط شمردن، کسر ها، درصد ها از اطلاعاتی که به دسته های مختلف تقسیم شده اند، تحلیل کرد. به وسیله ی شمردن، تعیین مد امکان پذیر است. به هر حال تا وقتی که اطلاعات مطلق را می توان به روش های مختلف مرتب کرد (مانند: شجاع ها، اعداد اصلی، دزدان دریایی، قرمز ها یا قرمز ها، شجاع ها، دزدان دریایی، اعداد اصلی)، تعیین میانه یا برد اطلاعات مطلق امکان پذیر نیست. شکل این داده ها در تحلیل اطلاعات مطلق به کار می روند.

اطلاعات عددی معمولاً با بیان میانه، مد، میانگین، برد و به وسیله ی امتحان شکل اطلاعات، تحلیل می شوند. شمردن، کسر ها و درصد ها را نیز می توان در تحلیل اطلاعات عددی به کار برد.

واژه های مرتبط با تحلیل اطلاعات به قرار زیرند:

میانگین: میانگین به وسیله ی جمع اعداد یک دسته و سپس تقسیم آن بر تعداد عدد های جمع شده، تعیین می شود.

میانه: مقداری است که تعداد داده های بعد از آن، برابر با تعداد داده های قبل از آن باشد.

سایت فیپیران چیست؟ (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران)

آشنایی با مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)

در بورس داشتن آمار و ارقام و اطلاعاتی که باعث ‌شود تصمیمات بهتری بگیریم اهمیت زیادی دارد. همچنین بسیار مهم است که این اطلاعات را از منابع معتبر به دست آوریم. وب سایت فیپیران مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، یکی از این منابع معتبر در بین وب سایت های مرتبط به بورس است که در واقع انبار داده‌های گسترده‌ای برای پردازش اطلاعات تأثیرگذار ایجاد کرده است.

داده‌های موجود در این سایت، با همکاری ذی‌نفعان بازارهای مالی ایران از دیدگاه‌های مختلف جمع‌آوری شده‌ است تا پس از پردازش در اختیار عموم قرار گیرند. هدف این مرکز، ارائه اطلاعاتی پردازش‌شده برای کاربردهای مختلف است. در این مطلب از بلاگ بآشگاه مشتریان کارگزاری آگاه قصد داریم سایت مرکز پردازش مالی ایران را با نگاه دقیق‌تری مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم چه اطلاعات و داده‌های مفیدی می‌توانیم از این سایت به دست آوریم.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

معرفی سایت فیپیران (سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران)

با ورود به سایت فیپیران یا همان مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، با نمودارهای شاخص بورس و فرابورس در دو تب مجزا مواجه می‌شویم. نمودار شاخص فرابورس، در سایت Tsetmc.com ارائه نشده است، بنابراین این اولین برخورد ما با اطلاعاتی است که برای ما سودمند خواهد بود.

در کادر پایین‌تر از آن «نمودار حجم معاملات بورس و فرابورس» را مشاهده می‌کنید. نکته قابل توجه در این نمودار این است که تفاوت حجم‌های پایین و بالا در روزهای مختلف، به خوبی روی نمودار نشان داده نمی‌شود؛ ولی اگر موس را روی یک تاریخ خاص نگه‌ دارید، حجم معاملات آن روز به میلیارد ریال نشان داده می‌شود.

در ستون کناری سایت رشد یا افت شاخص و مقدار آن همراه با درصد رشد یا افت در آخرین روز معاملاتی نمایش داده می‌شود. نکته مثبت این جدول، نمایش تعداد نماد مثبت و تعداد نماد منفی است که می‌تواند دیدی کلی از وضعیت بازار به شما بدهد.

در کادر پایین‌تر از کادر وضعیت بازار، لیست شاخص‌های منتخب بازار را مشاهده می‌کنید که شامل موارد زیر است:

 1. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی)
 2. شاخص قیمت (هم‌وزن)
 3. شاخص ۳۰ شرکت بزرگ
 4. شاخص کل
 5. شاخص کل (هم‌وزن)
 6. شاخص کل (هم‌وزن)
 7. شاخص کل فرابورس

در این بخش با کلیک روی هر شاخص، نمودار آن را می‌توانید در صفحه‌ای جداگانه باز کنید.

منوی بازار سامانه

با کلیک روی منوی بازار با ۴ زیر منوی بورس، فرابورس، شاخص‌ها و صنایع رو به رو می‌شویم. در زیر منوی بورس با کلیک روی لینک «سهام» لیست سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس برای شما نمایش داده می‌شود.

زیر منوی بازار > بورس > سهام

در اطلاعاتی که در قالب یک جدول قابل مشاهده است، علاوه بر اطلاعات کلی، داده‌های مفید نیز وجود دارد که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

 • نسبت جاری (Current ratio): یکی از نسبت‌های مالی است که توانایی شرکت در بازپرداخت تعهدات کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد و از طریق تقسیم دارایی جاری بر بدهی‌های جاری محاسبه می‌شود.
 • نسبت بدهی (Debt Ratio): نسبت بدهی، از نسبت‌های مالی است که نشان می‌دهد چه نسبتی از کل بدهی‌های شرکت (مجموع بدهی‌های جاری، بدهی‌های بلندمدت) مربوط به دارایی‌هایش (مجموع دارایی جاری، دارایی ثابت و سایر دارایی‌ها مانند سرقفلی) است.
 • سود خالص (حاشیه سود خالص): حاشیه‌ سود‌ خالص شرکت، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم ‌کردن سود خالص به کل فروش محاسبه ‌می‌شود.
 • ROA: از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت، محاسبه می‌شود. این شاخص، معیاری دقیق از کارآیی عملکرد مدیران است و در واقع نشان‌دهنده میزان سودی است که شرکت از هر دلار دارایی‌هایش به دست می‌آورد.
 • ROE: بازده دارایی‌های یک شاخص یا (Return On Equity)، به مفهوم میزان سود شرکت به ازای یک سهم است و از تقسیم «ارزش سهام در اختیار سهامداران» بر «درآمد خالص سالانه» به دست می‌آید. به عبارت دیگر، ROE نشان می‌دهد که شرکت به ازای سرمایه‌گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است.

در زیر منوی بورس > سهام، با کلیک روی نام هر شرکت می‌توانید اطلاعات کاملی از شرکت، مانند اطلاعات بازار، صف خرید و فروش، آمارهای هفتگی، ماهانه، چندماهه و سالانه به دست آورید.

شاید برایتان سوال پیش بیاید که Forward P/E و Trailing P/E در صفحه نماد به معنی چیست؟

Trailing P/E: در مورد محاسبه P/E قبلا توضیح دادیم (نسبت p/e چیست؟). منظور از Trailing P/E در واقع محاسبه P/E بر اساس EPS چهارفصل گذشته است.

Forward P/E: محاسبه در این نوع P/E بر اساس EPS پیش‌بینی در ۴ فصل آتی انجام می‌شود.

علاوه بر اطلاعاتی که در صفحه اول نماد مشاهده می‌کنید، اطلاعاتی نیز در جدول ستون کناری قابل ‌دسترس است. از مفیدترین اطلاعات این بخش می‌توان به بخش مقایسه نماد با شرکت هم‌گروه اشاره کرد.

با کلیک روی لینک «مقایسه مالی» می‌توانید شرکت مورد نظر را از لحاظ سرمایه، دارایی کل، بدهی کل، حقوق صاحبان سهام، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص، سود هر سهم، نسبت جاری، نسبت بدهی، حاشیه سود خالص، ROA و ROE با هم مقایسه کنید.

به طور مثال اگر قصد دارید بهترین شرکت را از لحاظ یک فاکتور، در صنعت خودرو انتخاب کنید، این اطلاعات می‌تواند برای انتخاب آن شرکت برتر به شما کمک کند.

زیر منوی بازار > بورس > حق‌تقدم

این بخش برای یافتن همه حق تقدم‌ در بورس معامله ‌شده‌ است کاربرد دارد.

زیر منوی بازار > بورس > اوراق مشارکت

این بخش برای یافتن انواع اوراق مشارکت که امروز در بورس معامله شده است کاربرد دارد

زیر منوی بازار > بورس > آمار و اطلاعات

این بخش یک جدول از ۵ نماد برتر را بر اساس ارزش معامله، حجم معامله، تعداد معامله، افزایش قیمت، کاهش قیمت، بیشترین P/E و کمترین P/E به شما ارائه می‌دهد.

در زیر منوی فرابورس نیز اطلاعات مشابهی برای شرکت‌های فرابورس در دسترس است.

زیر منوی شاخص‌ها و صنایع > لیست شاخص‌ها

گروه‌ها و صنایع بورسی هرکدام دارای یک شاخص هستند که در این بخش قابل مشاهده‌ هستند. با کلیک روی هر شاخص، نمودار آن را می‌توانید ببینید و همچنین لیست شرکت‌های آن صنعت یا بازار در زیر نمودار قابل مشاهده است.

زیر منوی شاخص‌ها و صنایع > بازده شاخص‌ها و صنایع

با وارد شدن به این صفحه، جدولی از شاخص‌ها و صنایع مشاهده می‌کنید که بازدهی‌ آن‌ها در هفته، ماه، ۳ ماهه، ۶ ماهه و سالیانه قابل رؤیت است. با کلیک روی چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟ سربرگ هر ستون، می‌توانید شرکت‌ها را بر اساس بازدهی مرتب کنید. مثلا اگر بر روی بازده ماه کلیک کنید، لیست صنایعی که در ماه اخیر بیشترین بازدهی را داشته‌اند از بیشتر به کمتر (یا با کلیک دوباره بالعکس) نمایش داده می‌شوند.

زیر منوی صنایع > نمودارها

در این بخش نمودار صنایع بورسی برای نمایش ارزش معاملات، حجم معاملات و تعداد معاملات وجود دارد.

منوی اطلاعات کدال

در مورد سایت کدال قبلا توضیحاتی ارائه دادیم. در فیپیران بخشی هم به اطلاعات کدال اختصاص داده شده است.

زیر منوی اطلاعات کدال > اطلاعیه‌ها > درآمد هر سهم

با کلیک روی لینک درآمد هر سهم، جدولی برای شما باز می‌شود که لیست شرکت‌ها، تاریخ انتشار سود، دوره مورد نظر، سود پیش‌بینی شده، درصد پوشش، سود پوشش داده شده (واقعی) برای همان دوره و دوره قبل، درصد رشد و سود واقعی سال قبل را به شما نشان می‌دهد.

از این جدول می‌توان برای مقایسه روند سودسازی شرکت استفاده کرد چراکه در این بخش سود دوره‌های مختلف وچود دارد.

زیر منوی اطلاعات کدال > اطلاعیه‌ها > مجامع

لیست مجامع شرکت‌ها که قرار است به زودی برگزار شود در این صفحه قرار دارد. بدون نیاز به جستجوی آگهی مجمع، می‌توانید لیست شرکت‌هایی که مجامع‌شان نزدیک است را همراه با تاریخ، ساعت و آدرس ببینید.

در این بخش نسبت‌های مالی محاسبه شده بر اساس آخرین صورت‌های مالی شرکت‌ها قابل مشاهده است.

زیر منوی اطلاعات کدال > پردازش‌ها > رشد سود

برای یافتن شرکت‌هایی که سودآوری‌شان افزایش پیدا کرده است این صفحه را ببینید. لیست شرکت‌هایی که سود واقعی آن‌ها نسبت به سود واقعی دوره مشابه قبل، صعود داشته است همراه با «سود واقعی دوره» و «سود واقعی دوره قبل» و «درصد رشد» در جدول این صفحه قابل مشاهده است.

زیر منوی اطلاعات کدال > پردازش‌ها > نزول سود

کارکرد این صفحه مشابه صفحه «رشد سود» است. با این تفاوت که در این صفحه درصد نزول سود شرکت‌ها نمایش داده می‌شود.

منوی صندوق‌ها

این منو به طور کلی مربوط به آمارها و اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است.

زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > لیست صندوق‌ها

در این صفحه می‌توانید لیست کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال را همراه با آدرس سایت، مدیر، ضامن نقدشوندگی، متولی و نوع صندوق ببینید. در این صفحه معیاری برای انتخاب صندوق مناسب وجود ندارد و بیشتر برای به دست آوردن اطلاعات اولیه از صندوق‌ها کاربرد دارد.

زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > میانگین بازده

در این صفحه، گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی‌ها و میانگین بازده کل صندوق‌ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می‌شود. منظور از دارایی‌های نقد شامل وجه نقد، سپرده بانکی و اوراق مشارکت است.

اطلاعاتی مانند میانگین بازدهی هفته، یک ماهه و چندماهه و همین‌طور سالانه به شما کمک می‌کند بازدهی کل صندوق‌های در سهام، با درآمد ثابت، مختلط را مشاهده کنید.

میانگین بازدهی صندوق‌های در سهام

به این ترتیب از وضعیت کلی سودآوری همه صندوق‌ها اطلاع پیدا می‌کنید. میانگین بازدهی صندوق‌های در سهام به شما این دید را می‌دهد که صندوق‌ها در بورس چقدر توانسته‌اند سود کنند.

زیر منوی صندوق‌ها > اطلاعات صندوق‌ها > گزارشات ماهانه صندوق‌ها

با ورود به سایت SEO.ir می‌توانید فایل گزارش عملکرد ماهانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را دانلود کنید.

زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > در سهام

این صفحه بهترین گزینه‌ها برای مقایسه بین صندوق‌های در سهام را به ما ارائه می‌دهد.

به این دلیل که صندوق‌های در سهام درآمد ثابتی ندارند، ستون نرخ سود تضمین‌شده، پیش‌بینی‌شده و تقسیم‌شده آن‌ها صفر است.

با مقایسه بازدهی‌های سه ماهه تا سالانه می‌توانید بازده صندوق‌ها را در کوتاه‌مدت و بلندمدت بسنجید. همچنین بازدهی از آغاز فعالیت به شما این امکان را می‌دهد تا ببینید این صندوق از ابتدا عملکرد ضیفی داشته یا بهتر از سایرین است.

گاهی اوقات بازدهی کوتاه‌مدت برخی صندوق‌ها بالاتر از سایرین است ولی به طور مثال در بازدهی سالانه شاید چندان موفق عمل نکرده باشند.

زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > درآمد ثابت و مختلط

این صفحه همانند آنچه توضیح دادیم، بازدهی‌ صندوق‌های درآمد ثابت و مختلط را نشان می‌دهد.

زیر منوی صندوق‌ها > مقایسه صندوق‌ها > نمودار تعاملی شاخص – صندوق

در این صفحه می‌توانید بازدهی صندوق را با بازدهی انواع شاخص‌های بازار مقایسه کنید. به این ترتیب می‌توانید بفهمید آیا عملکرد صندوق، بهتر از کلیت بازار است یا خیر.

حتی امکان مقایسه یک صندوق با شاخص‌های صنایع مختلف نیز وجود دارد. بنابراین اگر شما در یک صنعت خاص تبحر دارید و می‌خواهید بازدهی آن صنعت را نسبت به یک صندوق مقایسه کنید، ابزار آن در اختیار شماست.

نکته قابل توجه دیگر، امکان اضافه کردن دو میانگین متحرک ساده و نمایی به نمودار است.

زیر منوی صندوق‌ها > گزارشات > لیست صندوق‌ها

این صفحه امکان دانلود لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری را در فایل Excel به شما می‌دهد.

همچنین در زیر منوی صندوق‌ها > گزارشات > تاریخچه NAV می‌توانید سابقه ارزش چه اطلاعاتی از نمودار بدست می آوریم؟ NAV هر صندوق را ببینید.

منوی ابزارهای تحلیلی

از این ابزارها برای تحلیل و مقایسه بین اوراق بهادار و شاخص‌ها استفاده می‌شود.

زیر منوی ابزارهای تحلیلی > نمودارها > نمودار تعاملی شاخص – سهام

برای مقایسه بین سهام (تا ۱۰ مورد) و یک یا چند شاخص، این ابزار به کمک شما می‌آید.

شما می‌توانید نمودار نمادها و شاخص‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید و ببینید کدام‌یک بازدهی بیشتری در سال، ۶ ماه گذشته، ۳ ماه گذشته یا ماه گذشته دارند. در قسمت اندیکاتورها می‌توانید نمودار میانگین متحرک را با دوره مورد نظر خود اضافه کنید.

زیر منوی ابزارهای تحلیل > مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها > مقایسه‌ ترازنامه شرکت‌ها

این صفحه مخصوص مقایسه اطلاعات ترازنامه شرکت‌ها است. معمولا شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعال هستند را با هم مقایسه می‌کنند تا از بین آن‌ها بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری تعیین شود.

اقلامی که با هم مقایسه می‌شوند شامل موارد زیر است:

 • وجه نقد
 • حساب دریافتنی
 • سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
 • موجودی کالا
 • دارایی جاری
 • سرمایه‌گذاری بلندمدت
 • دارایی ثابت
 • دارایی نامشهود
 • دارایی
 • حساب پرداختنی
 • بدهی جاری
 • بدهی
 • سرمایه
 • سود انباشته
 • حقوق صاحبان سهام

فرض کنید یکی از معیارهای سرمایه‌گذاری شما این است که یک شرکت سود انباشته بالایی داشته باشد. شما با وارد کردن ۵ نماد در فیلدهای مورد نظر، انتخاب آخرین سال مالی و انتخاب دوره ۱۲ ماهه، جزییات ترازنامه هر ۵ شرکت را مشاهده می‌کنید. به این ترتیب به راحتی می‌توانید با نگاه کردن به اعداد، شرکتی که سود انباشته بالاتری نسبت به سایرین دارد را شناسایی کنید. (این مورد فقط مثال بود)

زیر منوی ابزارهای تحلیل > مقایسه اطلاعات مالی شرکت‌ها > مقایسه‌ صورت سود و زیان شرکت‌ها

این ابزار مشابه ابزاری است که در صفحه مقایسه‌ ترازنامه شرکت‌ها وجود دارد؛ با این تفاوت که صورت سود و زیان را با هم مقایسه می‌کند.

منوی خدمات اطلاعاتی

در زیر منوهای این منو کلیه اطلاعات به ‌صورت فایل دانلودی Excel برای شما قابل دانلود است. از لیست صندوق‌ها گرفته تا تاریخچه NAV صندوق‌ها، تاریخچه اطلاعات شاخص، تاریخچه معاملات نماد، اطلاعات ترازنامه، سود و زیان، نسبت‌های مالی و درآمد هر سهم.

جمع‌بندی

سایت fipiran.com یک منبع غنی برای دریافت اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل تکنیکال (نمودارها) و تحلیل بنیادی (صورت‌های مالی) است. بخش‌های مختلف این سایت را مرور کنید؛ در صورتی که نکته‌ای به جا مانده و فکر می‌کنید برای خوانندگان مفید است، آن را در بخش نظرات بنویسید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.